woensdag 15 augustus 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 1

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er nu eigenlijk in dat boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

De koran is het heilige boek van de islam. Het bestaat uit 114 soera’s of hoofdstukken en 6236 aya’s of verzen. De koran is ongeveer even lang als het Nieuwe Testament. De hoofdstukken zijn min of meer op lengte gesorteerd en niet op chronologie, dus het eerste dat opvalt is dat de tekst midden in een gesprek begint, onder verwijzing naar ‘wij’ en ‘jij’ zonder nadere uitleg.

De koran baseert zijn belang op vier beweringen. (Hierna verwijst het eerste cijfer telkens naar het hoofdstuk, na de dubbele punt volgt het vers – nota bene kunnen sommige verwijzingen iets anders zijn dan in de Nederlandse of Engelse vertaling, maar het scheelt nooit meer dan een vers of wat.)

1. Het is het woord van God (zie soera 4:82, 4:166, 10:37, 20:1, 32:1, 39:1, 40:1, 45:1 en 46:1)
2. Het is een letterlijk uitgeschreven, eeuwig boek onder beheer van God (soera 43:2 en 85:22).
3. Het bevestigt de torah en de evangeliën (soera 2:89, 2:91, 5:48, 10:37 en 46:13).
4. Het is foutloos (soera 4:82, 39:27 en 41:42).

De beide eerstgenoemde beweringen kunnen niet worden bewezen of ontkracht, de laatste twee wel. Indien dat het geval is, zou dat de ook eerste beweringen in twijfel trekken.

Omdat de koran geen chronologische volgorde kent en veel vage toespelingen bevat naar gebeurtenissen die in de tekst niet worden toegelicht, is het boek zeer moeilijk leesbaar en valt het ook nauwelijks te analyseren. Zoals we zullen zien, wijkt de inhoud van elk hoofdstuk ver af van de gegeven titel. Hoofdstuktitels zijn vaak gebaseerd op een enkel woord of frase die voorkomt in de soera.
De Schotse schrijver Thomas Carlyle zei eens: De koran is het vervelendste boek dat ik ooit heb gelezen, een vermoeiende, warrige janboel, onrijp en rommelig. Slechts plichtsgevoel kan welke Europeaan dan ook erdoorheen slepen.

Soera’s 1, 6, 7 en 10 werden ‘geopenbaard’ in de tijd dat Mohammed zijn nieuwe religie predikte in Mekka. Ze zijn minder fanatiek en haatdragend dan de overige soera’s in dit overzicht, die in Medina werden ‘geopenbaard’, toen Mohammed de godsdienstig-politieke leider was.

Soera 1: De Opening of het Exordium
Dit korte hoofdstuk is de aanroeping tot de koran en het bestaat uit het gebed dat zeven keer herhaald wordt in de vijf dagelijkse gebeden. Het is niet verwonderlijk dat het werd vertolkt door imam Husham Husainy toen deze afgelopen winter voorging in de nationale commissie van de Amerikaanse Democratische partij, tot grote schrik van waarnemers:

God zij geprezen, Heer van het Universum, de Barmhartige, de Genadevolle, Heerser van de Dag des Oordeels! U alleen aanbidden wij en tot U alleen wenden wij ons voor hulp. Leid ons op de juiste weg, de weg van hen die u hebt begunstigd, niet van hen die Uw toorn over zich hebben afgeroepen [zoals de joden], noch hen die dwalen [zoals christenen].

Het is verbazingwekkend dat het moslims, die beweren dat de koran het letterlijke woord van God is, niet opvalt dat deze hele soera naar God verwijst als ‘U’, de tweede persoon. Zijn dit wel Gods woorden?

Tevens is de islamitische geloofsbelijdenis – ‘Niemand heeft het recht op aanbidding behalve Allah en Mohammed en Mohammed is Allah’s apostel' – in strijd met het gestelde in de koran, ‘U alleen aanbidden wij en tot U alleen wenden wij ons voor hulp.'

De vierkante haakjes hierboven heb ik toegevoegd na ampele overweging. Ze staan in de Engelse koranvertaling van Muhsin Khan. Ze worden bovendien ondersteund door bepaalde verzen in de koran – joden en christenen hebben Gods toorn over zich afgeroepen en zijn van het rechte pad afgedwaald in soera 3:69, 5:60, 5:77 en 5:80. Ten slotte verschaft Ibn Kathir op de islamitische website Tafsir meer bewijs uit de hadith (de uitspraken van de profeet Mohammed) waaruit blijkt dat dit wordt bedoeld in de eerste soera.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

De overgrote meerderheid der moslims leest geen woord Arabisch, zodat die altijd afhankelijk is van interpretaties uit tweede of derde hand. Men mag zich dan afvragen wie niets begrijpt van de inhoud van de prachtige koran.
Kijken we naar hen die wel Arabisch lezen, mogen we ons dan afvragen of de onthoofders die gedurende jaren de medemens in Algerije naar het leven stonden de inhoud van de prachtige de koran wel goed begrepen hebben. Naar men daar zelf beweerde hielden zij zich aan de juiste interpretatie van de inhoud van de prachtige koran.

Met het geschreven woord is het altijd sukkelen over interpretaties geweest. Zo heeft het christendom zich weten te clusteren tot een veelheid aan subreligies vanwege een luttel letterendispuut in het prachtige handboek der christenen.
Gelovigen zijn vaak geneigd hun boekwerken te omgeven met een esoterische walm zodat ze zich onbegrepen kunnen voelen als ze zich misdragen.
De gebroeders Vorster waren in Zuid-Afrika ervan overtuigd dat hun handboek ze rechtvaardigde de stranden blank te houden. In Iran hijsen hoogwerkers zondaars op volgens weer een ander handboek.
Laten we de letteren maar even voor wat ze zijn en het gedrag beoordelen.

filantroop

Anoniem zei

Het probleem met de Islam is dat zij nooit een Reformatie en een Verlichting heeft gekend.

Zij nemen in principe de Koran letterlijk, in tegenstelling tot de meeste Christenen die de Bijbel kunnen plaatsen in een historisch perspectief.
De verlichte gelovige leeft in de geest van de heilige geschriften; met relativeringsvermogen, mildheid, naastenliefde, tolerantie voor andersdenkenden en praat niet in termen van gelovigen en ongelovigen.
In die zin moeten wij met Fortuyn concluderen dat de Islam een religie is die achter loopt op andere religies.

De moderne mens hult zich niet in gedateerde kledij en loopt niet aan de leiband van volksmenners die uit de Koran citeren om zelfmoord-terroristen een heilig alibi te verschaffen om dood en verderf te zaaien.

Tristan

Anoniem zei

Nou, ik weet niet of Leo Fijen de presentator van Kruispunt, die niet kan begrijpen hoe of Wilders de koran met “Mein Kampf”van
Adolf vergelijkt. Hij is daarom boos zoals hij in KRO-Magazine nr 33 van de komende week schrijft. Daarom zal ik hem deze tekst toesturen
evenals de “godsdienst van vrede” onthoofding van een baby van een christelijk-assyrische familie en daarna het babyhoofdje kookte en het de familie terugbezorgde. Wilt u het ook zien? Hier is de link:
http://www.catholicherald.co.uk/features_opinion/iraq.html

Kunnen ze het nog duidelijker demonstreren?

Piet

Anoniem zei

كلّ شيء حسنا سيّد؟

Mores-mores zei

Mario, kun je dit alsjeblieft even vertalen? Dank alvast.

Unknown zei

'Alles in orde, meneer?' Dat staat daar. Heb ik hier gelezen:-)

http://nog1.web-log.nl/nog1/2007/08/post.html

Mores-mores zei

Dat moge zo zijn, filantroop, maar er is een belangrijk verschil tussen aan de ene kant jodendom en christendom en aan de andere kant islam. De oudste twee monotheístische religies hebben in de loop der tijd erkend dat hun heilig boeken door mensen zijn geschreven, weliswaar geínspireerd door het Opperwezen, maar toch.

En dit heeft de islam, zoals Tristan al zegt, nooit gedaan. De koran is volgens moslims 'geopenbaard' en dus het letterlijke woord van God - ongeacht de stroming binnen de islam die men aanhangt. Alle grote rechtsscholen beweren dit.

Er is op het eerste gezicht zeker iets voor te zeggen alleen naar moslimgedrag te kijken en de heilige boeken te laten voor wat ze zijn, maar bij moslims wordt hun gedrag vaak afgeleid van die letterlijke betekenis. Bij christenen was er altijd meteen veel tegenspraak van mensen die vonden dat je zo de bijbel net mocht interpreteren.

Denk maar aan de afschaffing van de slavernij: verschillende pausen (v/a de 15de eeuw) veroordeelden dit instituut op theologische gronden en in 1775 begonnen de Quakers de abolitionistische beweging, eveneens op religieuze gronden.

Ik herinner me nog een verklaring van de Nederlandse gereformeerden uit 1982 tegen de Apartheid. Enz.

Rchter, de eerste officiële fatwa tegen de jihad, de intolerantie jegens andersgelovigen, en geweld tegen ongelovigen en uittreders uit de islam moet nog worden uitgevaardigd.
Tot zover mijn verantwoording voor het plaatsen van deze serie.

Mores-mores zei

Jeetje Paardestaart, wat knap dat je dat hebt gevonden. Dank!

Unknown zei

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran.
Je bevestigt je eigen statement. Je begint een verhaal dat moslims in hun geloofsbelijdenis God en de profeet aanbidden. Hoe kan je jezelf nog belachelijker maken. Een moslim aanbidt alleen Allah. Hier misschien leer je nog eens wat van een moslim, onwetende.