zaterdag 29 september 2007

De omverwerping van het onderwijs, les 4

Alain Caruba

De Nederlandse overheid heeft het onderwijs om zeep geholpen. Ook in de VS worden kinderen dommer – en volgzamer – gemaakt op school. Slot van een serie uit 2000 die nog steeds schokkend actueel is.

Mijn hele leven heb ik in een welvarende buitenwijkgemeenschap gewoond, in noord-New Jersey. In de jaren ’40 en ’50, toen ik daar op school zat, ging het overgrote deel van de middelbare scholieren naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs. Hun ouders waren tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog uit Newark naar het noorden van de staat vertrokken omdat de scholen hier een uitstekende naam hadden. Vandaag de dag zijn ze niet veel beter dan de achterstandsscholen in de stad.

In een plaatselijke huis-aan-huis-krant stond laatst deze ingezonden brief: ‘Ik krijg de indruk dat de overheid en de schooldirecties nog steeds niet precies aan het publiek hebben kunnen uitleggen welke maatregelen ze in gedachten hebben om te zorgen dat er eersteklas onderwijs komt voor onze studerende kinderen .’ Dit soort klachten over onderwijsbureaucraten nemen hand over hand toe, overal in het land. Deze vader denkt nog dat hij antwoord zal krijgen. Dat zal niet gebeuren.

‘Ik was geschokt’, vervolgt de briefschrijver, ‘toen ik las dat 34 procent van de leerlingen van de hoogste klas van onze middelbare school in 2000 een onvoldoende haalden voor wiskunde. Wij staan in deze ergste categorie op de 97ste plaats in de lijst van 97 scholen. Bovendien is dat al enkele jaren zo.’

‘Als huisbezitter en belastingbetaler wil ik weten hoe het kan dat het onderwijsbudget van ons districtsbestuur binnen vijf jaar van 51 miljoen dollar omhoog is gegaan naar 70 miljoen: een stijging van 37 procent in een periode dat die bedroevende testscores niet meetbaar zijn verbeterd en we nog steeds op de laatste plaats staan.’

Meer geld in scholen stoppen, is niet de oplossing. Het systeem bevat een ernstige weeffout omdat het niet levert wat zou moeten: basiskennis in de vakken lezen, schrijven en rekenen. President Bush wil een nationale onderwijsnorm invoeren en de examens daarop afstemmen, maar wij weten al dat Amerikaanse leerlingen onvoldoende weten en kunnen in alle basisvakken die de school zou moeten onderwijzen. De toetsen die de kinderen tegenwoordig maken, gaan meer over hun opvattingen en waarden dan over kennis die ze hebben vergaard. Scholen hebben niets meer met onderwijs te maken, ze houden zich bezig met houding en waarden.

Als u mijn serie commentaren hebt gevolgd, weet u dat dit systeem opzettelijk is ontworpen om leerlingen dom te maken. De ontwerpers ervan zitten in het departement van onderwijs in Washington. Ze gebruiken psychologische conditioneringsmethoden en hebben het overdragen van kennis en vaardigheden overboord gegooid. Dit wordt ‘resultaatgestuurd onderwijs’ genoemd [noot 1]

Tegenwoordig worden studenten systematisch geprogrammeerd om in ‘mondiale’ termen te denken over de mensheid, landen, bevolkingsgroepen, godsdiensten en natuurlijk het milieu. Dit was nog niet overal zo in de tijd van hun grootouders of soms zelfs ouders. Ze worden geconditioneerd tot wereldburgers in plaats van burgers van de Verenigde Staten. Zulke mensen heb je nodig als je en socialistische wereldregering in het leven wil roepen. En dat is exact waar de Verenigde Naties mee bezig is.

Leerlingen wordt nu geleerd geen waardeoordelen te vellen over andere landen, zelfs niet als dat autoritaire dictaturen zijn. Waar Brazilië ligt, kunnen ze op de kaart niet aanwijzen, maar ze ‘weten’ wel dat de regenwouden aan het verdwijnen zijn. Ze weten niet wanneer de Amerikaanse Burgeroorlog plaatshad of waarom, maar ze ‘weten’ wel dat alle Founding Fathers slavendrijvers waren. Zo ‘weten’ ze ook dat de Amerikaanse geschiedenis er een is van het vernietigen van de Indianenbeschavingen, dat hun land werd afgepakt en dat ze werden uitgebuit door landbouw, mijnbouw en door platgebrande wouden. Ze kunnen je niet vertellen wat de Bill of Rights is (de eerste tien amendementen van de Amerikaanse Grondwet), maar ze weten wel dat de VS de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde is door hun enorme uitstoot van ‘broeikasgassen’ in de atmosfeer.

Kortom, ze krijgen een complete cursus leugens.
En ze hebben geen enkel benul van het individualisme, de opofferingen, moed en vernieuwing die dit land groot hebben gemaakt, noch van zijn politieke systeem, en vooral niet zijn geschiedenis.


Rond 1990 was de decennialange poging om het oude onderwijssysteem– met zijn nadruk op rekenen, spelling, geschiedenis, natuurwetenschap en staatsinrichting – omver te werpen daadwerkelijk gelukt. En nu zitten we met een systeem waarin het fijn is om jezelf te zijn en waarin jouw gevoel het hoogste is. Eigenwaarde is belangrijker dan iets weten, anders dan wat ze in de toetsen moeten invullen. En dus geven docenten les in de juiste toetsantwoorden (hun salaris hangt ervan af) in plaats van leerlingen een bredere algemene ontwikkeling mee te geven.
Ons onderwijs is nu een plaats waar ambitie en wedijver wordt ontmoedigd, omdat dat oneerlijk zou zijn tegenover de kinderen die om wat voor reden ook minder goed presteren. Socialistische waarden zijn nu prioriteit nummer één en niet kennis.

Gegeven het enthousiasme van George W. Bush voor onderwijs dat ‘zijn verantwoordelijkheid neemt’ en ‘geen kind achterop’ laat komen, verbaast het dan nog dat het plan-‘Amerika 2000’, geschreven in 1991, aan het volk werd gepresenteerd door Lamar Alexander, de staatssecretaris van onderwijs in de regering van zijn vader, George Herbert Walker Bush?

Dit plan stelde voor de Amerikaanse maatschappij drastisch om te vormen, te beginnen bij de scholen. Het was bedoeld voor honderdduizend openbare en privé-scholen. Als je nadenkt over hoe je goeie socialistjes kunt kweken, kun je geen mensen gebruiken die onafhankelijk nadenken of die zich morele en ethische waarden eigen maken.

Het ‘voucher’-programma [noot 2] bestaat om de federale regering controle op particuliere scholen te verschaffen. Want wie de muzikant betaalt, bepaalt het deuntje. Scholen die voucherleerlingen toelaten, komen al gauw in de situatie dat ze de overheidsregulering op de koop toe moeten nemen.
Aanvullende beleidsprogramma’s, zoals ‘Van-school-naar-werk’, werden geïntroduceerd om voor elkaar te krijgen wat Charlotte Iserbyt ‘de internationalisering van het onderwijs’ noemt, ‘met uitwisseling van gegevensbestanden, curricula, methoden enzovoorts, alle essentieel voor het invoeren van het internationale socialistische bestuur en controlesysteem dat nu zijn beslag krijgt.’

Alles, met inbegrip van het SAT toelatingsexamen voor universiteiten, is naar beneden gehaald om te maskeren dat de studenten dommer worden gemaakt. Studenten mogen nu al een rekenmachine gebruiken, er worden minder algemene vragen gesteld en er zijn zelfs minder meerkeuzevragen voor wiskunde. Begrijpend-lezentoetsen vragen nu om definities die je gemakkelijk uit de context kunt halen en het moeilijke antoniemen-onderdeel (een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis, zoals dik versus dun), waarin taalkundige en intellectuele spitsvondigheid werd getoetst, is helemaal komen te vervallen.

De vader uit mijn geboortestadje, die geen antwoord kreeg van het regionale schoolbestuur, kon niet weten dat dit in alle Amerikaanse scholen speelt. Er wordt structureel tegen ouders gelogen. Erger nog, ouders moeten hun kind vaak aan de Ritalin brengen om ze koest te krijgen in de klas. We hebben nu al 7 miljoen van regeringswege goedgekeurde medicijnverslaafden in onze ‘drugsvrije’ scholen!

Voor individuele ouders lijkt er geen ontsnapping mogelijk uit die moloch die routineus duizenden ‘opgeleide’ zwakzinnigen uitbraakt. Sommigen gaan hun kinderen thuis lesgeven. Anderen, met meer geld, sturen hun kinderen naar een particuliere school. Weer anderen laten zich omkopen door het bijlessensysteem op school, zonder dat het helpt. Waarom? Omdat de scholen zijn ‘hervormd’.

President Bush heeft géén oplossing. Hij is deel van het probleem. Zijn vader was deel van het probleem. Sinds Eisenhower zijn alle presidenten onderdeel van het probleem geweest, omdat ze niet inzagen dat de introductie van Sowjetmethoden in het Amerikaanse onderwijs – gedragsverandering om goeie socialistjes te kweken – ons heeft gebracht waar we nu zijn.

Onderwijs gaat niet over landelijke standaarden en landelijke examens. Het gaat over individuele scholen die open staan voor de ouders die hun kinderen aan hen toevertrouwen. Het zou niet moeten gaan over hoe het kind zich voelt, maar over hoe goed het leert. Leren maakt je trots, maar als er geen waardevolle diploma’s meer zijn, hoe weet een kind, ouder of leraar dan of er überhaupt iets is geleerd?

Het Congres zal waarschijnlijk ook dit keer weer bereid zijn om de president de gevraagde miljarden te geven, om weg te gooien in de mer à boire van mislukte leesprogramma’s en naar beneden bijgestelde landelijke examens. Voorgaande Congressen hebben dat altijd gedaan; ze wilden of konden niet zien hoe gecorrumpeerd het onderwijssysteem is. Het Republikeinse ‘Contract met Amerika’ en de campagnebelofte van Ronald Reagan, het ontmantelen van het departement van onderwijs, hadden het bij het rechte eind. Maar het is niet gebeurd, terwijl dit de enige hoop is op herstel van de schade en teruggeven van de controle op scholen aan de mensen zelf.

Kijk eens samen met je kind naar een goede tv-quiz. Als noch jij noch je kind de antwoorden weet op vragen anders dan over sport, popmuziek of Bekende Televisiepersoonlijkheden, dan zit je in de puree. Vermenigvuldig jullie tweeën nu tot je bijna de hele Amerikaanse bevolking krijgt, allemaal mensen die het ook niet weten.


Noot 1: wat in de VS ‘Outcome-Based Education’ wordt genoemd, lijkt op wat in Nederland Het Nieuwe Leren heet, of soortgelijke termen. Zie hierover de literatuurlijst op de website van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland. Het is een opvolger van de progressive-educationbeweging die al eind 19de eeuw begon. Zie behalve het boek van Iserbyt ook The Leipzig Connection, door Paolo Lionni en Lance Klass, Heron Books, 1980).

Noot 2: Het Nederlandse systeem, waarin de overheid bijzondere (meestal religieuze) scholen subsidieert op voorwaarde dat ze grotendeels dezelfde regels volgen als de openbare scholen, is een vorm van ‘voucher’-onderwijs.

zaterdag 22 september 2007

Saoedische vrouwen eisen mobiliteit

Saoedi-Arabië is het enige land ter wereld waar het vrouwen verboden is om auto te rijden. Dat recht werd hen in 1990 ontstolen, maar het is genoeg geweest.

Op 23 september zal een Saoedische vrouwenorganisatie een petitie met vele handtekeningen aanbieden aan koning Abdoella Bin Abd Al-Aziz Al Saoed waarin ze het recht op autorijden opnieuw opeisen.

Het verbod op autorijden is betrekkelijk jong. In 1990 vaardigde de raad van oelama's, de hoogste religieuze gezagsdragers, een fatwa uit die stelde dat autorijdende vrouwen in strijd waren met de islam. Het was een bestraffing voor een actie van automobilistes die protesteerden tegen een beroepsverbod voor vrouwelijke chauffeurs. Sindsdien moeten vrouwen een hoop geld uitgeven, vaak 300 euro per maand, aan ingehuurde chauffeurs om hun kinderen naar school te brengen.

De handtekeningenactie en de petitie zijn onderdeel van een grote campagne waarover alle internationale kranten hebben bericht. Aanvoerster van de actie is de schrijfster Wadjeha al-Hoewaidar, wier paspoort al eerder door de Saoedische autoriteiten werd afgepakt omdat ze zegt waar het op staat en opkomt voor de normaalste zaak van de wereld, elemenaire vrouwenrechten.

Al-Hoewaidar werd op 20 september geïnterviewd door de liberale Arabische website Aafaq. 'Wij willen laten zien dat grote delen van ons land erachter staan dat vrouwen weer achter het stuur kunnen', zei ze. 'Met één pennestreek kan de koning dit regelen.'

Al-Hoewaidar is ondanks de internationale aandacht niet tevreden met het verloop van de actie. Ze hoopt op meer steun uit eigen land, van kranten, zakenvrouwen, invloedrijke personen en religieuze autoriteiten. 'We willen dat de machtige koninklijke familie zich achter ons schaart, vooral prinses Lolwa Al-Faisal, die een keer tegen de journalist Thomas Friedman heeft gezegd dat ze, als ze koningin werd, als eerste maatregel zou invoeren dat vrouwen weer konden autorijden.'

Ook de dochter van de koning, prinses Adela, moet meedoen, vindt de moedige al-Hoewaidar. Maar zover is het nog niet. Ondanks overstelpend vele positieve reacties wordt de vrouwenorganisatie ook tegengewerkt. Elke dag wordt hun e-mail geblokkeerd en het kost dan uren om er weer in te kunnen. 'Dit bewijst hoe zwak onze tegenstanders zijn; bij gebrek aan argumenten gebruiken ze smerige trucs.'

Al-Hoewaiders samenwerkingspartner Fawzia Al-Oeyyoeni, getrouwd met de gevangen gezette hervormer Ali Al-Domaini, is onder druk gezet door Turki al-Soedairi, hoofdredacteur van dagblad Al Riyaad en hoofd van de Saoedische mensenrechtencommissie (sic). Hij eiste dat de campagne werd stopgezet omdat deze zijn streven in de weg stond om een onderzoek te houden naar de mogelijkheid vrouwen het recht op autorijden te geven. Aanleiding: de schade die ingehuurde buitenlandse chauffeurs aanrichten. De meeste verkeersslachtoffers zijn schoolkinderen.

Volgens al-Hoewaidar en Al-Oeyyoeni is de weerstand van Al-Soedairi onzin; de lobby gaat alleen over het in ere herstellen van een 17 jaar geleden 'gestolen' recht. In 2005 pleitte Mohammed al-Zoelfa, lid van een adviesorgaan, al voor een dergelijk onderzoek. Vrouwen boven de 35 of 40 zouden binnen de bebouwde kom zonder chaperone mogen rijden om hun kinderen weg te brengen, maar op de snelweg moest er toch wel een man naast hen zitten. Dit weinig wereldschokkende voorstel kwam al-Zoelfa duur te staan: hij werd uit de adviesraad gezet, raakte zijn staatsburgerschap kwijt en werd beschuldigd van het aanzetten tot zedeloos, anti-islamitisch gedrag, namelijk het mengen van de geslachten.

Saoedi-Arabië is het meest gesegregeerde land ter wereld. Vrouwen mogen er helemaal niks, behalve zakendoen, maar ook dat mag het familieleven niet verstoren. Het verbod op autorijden is bij lange na niet het ergste ongemak.

 • Zonder echtgenoot of mannelijk familielid op straat: u bent een prostituée, krijgt 60 zweepslagen en gaat 25 dagen achter de tralies.

 • Naar het buitenland zonder schriftelijke toestemming van uw vader of man: sorry, u komt het vliegtuig niet in en we pakken uw paspoort af.

 • In gezelschap van de andere sekse en het is niet uw echtgenoot of een direct familielid: dat is khilwa en dat mag ook voor mannen niet, maar we straffen meestal vrouwen.

 • Op straat lopen zonder alles bedekkende gewaden (alleen gezicht en handen mogen bloot): onzedelijk gedrag. U gaat direct naar het gevang.

 • Trouwen met een niet-islamitische man: verboden, want dan plaatst u zichzelf in een lagere positie dan de aanhangers van andere godsdiensten.

 • Echtscheiding: voor mannen eenvoudig, maar u als vrouw moet een lange juridische weg bewandelen en belandt in armoede.

 • U wilt getuigen in de rechtbank: kom maar samen met een andere vrouw, want volgens Allah is bewijs van een vrouw maar de helft waard van dat van een man.

Niet verwonderlijk zien al-Huwaidar en haar medestrijdsters het recht op autorijden slechts als een begin. Ze willen hun organisatie erkend krijgen als ngo en één voor één de andere punten aanpakken. Het recht op een eigen advocaat in een shariarechtbank, een minimumhuwelijksleeftijd voor meisjes (zoals bekend is Mohammed, vzmh, een ideaal gedragsvoorbeeld en hij trouwde met een kind), handelingsbekwaamheid tegenover de overheid, zonder verplichte chaperone toegang tot overheidsgebouwen waar je vergunningen kunt aanvragen voor je bedrijf, bescherming tegen huiselijk geweld, toegang tot alle studierichtingen, een einde aan de gedwongen echtscheidingen, een verbod op genitale verminking van meisjes, gezondheidszorg voor vrouwen op het platteland, enzovoorts.

Al-Hoewaidar: 'Wat we nodig hebben, is een minister van vrouwenzaken.' Misschien is een vrouwelijke minister van olie nog wel een beter idee.

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 9

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 9: Het Berouw, of het Ultimatum

Het achtste en negende koranhoofdstuk waren de laatste soera’s die aan Mohammed werden geopenbaard toen hij in Medina was. De negende soera is de enige die niet begint met de frase ‘In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige’. Dit bracht een aantal metgezellen van Mohammed ertoe aan te nemen dat het slechts een latere toevoeging was van soera 8. Daarmee zou dit gecombineerde hoofdstuk de op twee na langste soera zijn in de koran.

De kern van deze soera is een oorlogsverklaring tegen niet-moslims nadat hen slechts vier maanden immuniteit was geschonken – de traditionele heilige pelgrimsmaanden. Deze oorlog kan volgens soera 9:11 alleen worden vermeden als ze berouw tonen, zich overgeven aan het gebed en de zakaat betalen (de aalmoesheffing). Hierbij de ingrediënten van oorlogvoering:

Wanneer de heilige maanden zijn verstreken, maak dan de afgodendienaars af waar jullie hen ook maar vinden, grijp hen, beleger hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. (soera 9:5)

Gelovigen, wees niet bevriend met jullie vaders of broers als zij ongeloof verkiezen boven geloof. (soera 9:23)

Strijd tegen diegenen aan wie de Heilige Schrift werd gegeven die noch in God noch in het Laatste Oordeel geloven, die niet verbieden wat God en zijn Gezant hebben verboden en die het Ware Geloof niet omhelzen, totdat ze naar vermogen onderdanig de schatting betalen. (soera 9:29)

Of jullie nu ongewapend zijn of een goede uitrusting hebben, ruk uit en strijd voor Gods Zaak, met al jullie bezittingen en jullie persoon. (soera (9:41)

O Profeet, trek ten strijde tegen de ongelovigen en de huichelaars en pak hen streng aan. (soera (9:73)

God heeft van de gelovigen hun leven gekocht en hun wereldlijke bezittingen en heeft hen in ruil daarvoor de Tuin [het paradijs] beloofd. Zij zullen strijden op Gods weg, moorden en worden gedood. Aldus is de ware belofte die Hij heeft gemaakt in de Torah, de Bijbel en de Koran. En wie is trouwer aan Zijn eed dan God? Verblijd jullie dus in de koop die jullie hebben gesloten. (soera (9:111)


Niemand die deze koranverzen leest, kan daaruit concluderen dat de islam een ‘godsdienst van de vrede’ is. Het woord islam betekent onderwerping en niet vrede. De islamitische ‘vrede’ wordt pas bereikt als alle niet-moslims zijn gedood of gedwongen zich over te geven aan de islam.


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

zondag 16 september 2007

Darkness at noon

Pamela Hemelrijk

Het kon natuurlijk niet uitblijven: ook Wouter Bos zelve is nu in ongenade gevallen bij de moslimbroederschap. Ja Wouter! Dat komt er nou van als je een gematigde moslim uit Duitsland uitnodigt voor een partijbijeenkomst, en hem prijst om zijn verdraagzame houding jegens andersdenkenden!

Zo’n nodeloze provocatie werkt immers contraproductief, zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op, en leidt tot wij-zij-denken, zoals je ons tot vervelens toe hebt uitgelegd. Je hebt het allemaal aan jezelf te wijten Wouter! Ik zou maar als de wiedeweerga mijn toon een beetje matigen, als ik jou was!

Hoe haal je het in je hoofd om het opperhoofd van Milli Görüs nodeloos te kwetsen? ‘Als je zo stelling neemt voor de liberale islam’, aldus het opperhoofd, eneYusuf Altuntas, ‘zeg je eigenlijk tegen andere moslims: je deugt niet. De Partij probeert ons de liberale islam door de strot te wurgen. Als ze een probleem hebben moeten ze met ons praten. Niet met een halve gare Duitser.’

Volgens deze Yusuf probeert de PvdA electorale munt te slaan uit onderbuikgevoelens: ‘De partij is aan het kwakkelen, en nu maken ze zich ineens hard voor de liberale islam.’ (Tiens! Tot nu toe heeft De Partij zich dus uitsluitend hard gemaakt voor de fundamentalistische islam! Yusuf zegt het zelf, en hij kan het weten.)
‘Ze stigmatiseren, net als Ayaan Hirsi Ali die haat en terreur heeft gezaaid.’ Hij kondigt vast aan dat moslims de PvdA voortaan gaan mijden: ‘Ze weten niet meer wat ze aan De Partij hebben. Ik zal een gat in de lucht springen als Pronk voorzitter wordt.’

Arme Wouter; hij heeft zich voor de moslims in het stof gewenteld, hij heeft ze gepaaid met ministersposten, hij heeft hun critici de mond gesnoerd, zwart gemaakt en strafrechtelijk vervolgd, maar het heeft niet mogen baten: ook hij wordt nu als islamofoob en haatzaaier door de muzelmannen verketterd, net als zijn aartsvijand Fortuyn. En zijn teerbeminde moslim-electoraat krijgt straks van de imam opdracht om voortaan op de SP te stemmen.

Het doet sterk denken aan Darkness at Noon van Koestler, waarin een sovjet-leider op zekere dag van zijn bed wordt gelicht en geëxecuteerd door de doodseskaders die hij zelf zo voortreffelijk heeft opgeleid.

Wat zei de cycloop ook weer tegen Odysseus? ‘Als dank zal ik jou het laatst verslinden.’ Ja, jongens en meisjes van de rode familie, zo gaan die dingen. Om de cycloop gunstig te stemmen, hebben jullie hem het ene feestmaal na het andere voorgezet. Jullie hebben hem Janmaat geserveerd als aperitief, Fortuyn als amuse, Theo van Gogh als hors d’oeuvre, Hirsi Ali als hoofdmaaltijd, Geert Wilders als dessert en Ehsan Jami als digestif.

En nu zijn jullie zelf aan de beurt om opgediend te worden! Wisten jullie dat dan niet? Cyclopen zijn onverzadigbaar! Als ze hun vijanden hebben opgepeuzeld, beginnen ze aan hun supporters, want die vrezen zij nog het allermeest. Toen Stalin alle klassevijanden had afgevoerd naar de Goelag Archipel, begon hij zijn eigen partijgenoten en zijn eigen officieren tegen de muur te zetten. Die waren veel gevaarlijker, want ze zaten op invloedrijke posten en ze waren gewapend. Dat zou jij, vertrouwd als je bent met het reëel bestaand socialisme, toch als geen ander moeten weten.

Doctorandus Netjes

Pamela Hemelrijk

Linkse mensen lijken tegenwoordig wel EO-leden, of Veluwebewoners, zo geschokt zijn ze als iemand in het openbaar een krachtterm bezigt. ‘Knettergek’? ‘Leugenaar’? Parbleu! Fi donc! Een scheldweurd! Hoe ongepast! Quel horreur! Zo gaan we niet met elkaar om! Wilt u die kwalificatie terugnemen alstublieft?'

Freule Wttewaal van Stoetwege, de markies de Cantecler en dominee Spelberg waren nog ruimdenkender dan dat stuffed shirt van een Dijsselbloem, de meester Pennewip van de PvdA. En dat noemt zich een vertegenwoordiger van het proletariaat. Ik waan mij in een 19de-eeuwse salon als ik die afgemeten grashark hoor schoolmeesteren over etiquette! Daar kregen de saletjonkers en de douairières van de upper classes ook een rolberoerte als iemand het woord ‘schavuit’ in de mond nam. Het was dan ook verboden om dat te doen; je kon er de bak voor indraaien.

Dijsselbloem staat te popelen, zo te horen, om deze achterlijke wetgeving weer nieuw leven in te blazen. En de Kamer heeft al een aanscherping van de regels voor het debat aangekondigd, dus hij krijgt misschien zijn zin nog ook. Ik zie de dag nog komen dat je hier best wel een atheïst of een ex-moslim aan het mes mag rijgen, mits je er maar geen onparlementaire taal bij bezigt, en eerst beleefd lispelt: ‘Ik dérangeer u toch niet, hoop ik?’

Daarom nog maar eens, als service aan Geert Wilders, een lijstje van kwalificaties die volgens Dijsselbloem en consorten wél door de beugel kunnen in het publieke discours:

 • ‘Vogelaar, jij vuile kale nepminister, ik hoop dat je zo snel mogelijk aids krijgt.’ (Copyright: Matty Verkamman)

 • ‘Wat zou het fijn zijn als dat PvdA-vulgus van u ook meteen in die grafkelder had kunnen worden opgeborgen.’ (Copyright: Frits Abrahams)

 • ‘Mevrouw Vogelaar, u bent een leugenaar, een ophitser, een minderwaardig mens, een Eichmann en een extremist, en u probeert op dezelfde manier stemmen te winnen als de NSB.’ (Copyright: Marcel van Dam)

 • ‘Oorlogsmisdaden heeft mevrouw Vogelaar nog niet begaan, maar dat is slechts een kwestie van tijd.’ (Copyright: Roel van Duijn)

 • ‘PvdA, breek met deze charlatan van een Vogelaar, die uw partij heeft gekaapt voor haar eigen agenda.’ (Copyright Paul Rosenmöller)

 • ‘Vogelaar heeft al haar stokpaardjes nog eens aangelengd tot een onwelriekende cocktail. Daarmee maakt zij duidelijk dat we met een wildplasser van doen hebben, iemand wiens blaas zo zwaar onder druk is komen te staan met de residuen van haar troebele geest dat alleen wild om zich heen plassen nog verlichting kan bieden.’ (Copyright: Willem Breedveld)

 • ‘Narcisten als mevrouw Vogelaar kunnen maatschappelijk best goed functioneren. Bij Milosevic zie je dat ook. Daar zijn psychologische analyses van gemaakt. Hitler, Stalin, wat zijn dat voor mensen? Ik denk wel dat Vogelaar daar binnen valt.’ (Copyright: Drs. E. NETJES, psycholoog)

 • ‘Aan democratie heeft deze Madurodam-Mussolini van Wonen en Wijken een broertje dood. De PvdA is een partij van rioolratten.’ (Copyright: Bart Tromp)

 • ‘Mevrouw Vogelaar is net zo provocerend als Reve. Die roept ook dat je zwarten moet doodknuppelen. Verder vertoont zij psychopatische trekjes. Dat wil zeggen dat ze heel handig mensen voor zich in kan nemen terwijl ze niet zo’n sterke gewetensfunctie heeft.’ (Copyright: Iki Halberstadt-Freud, psychiater)


Kijk Geert, zó gaan we hier met elkaar om! Doe er je voordeel mee! Neem een voorbeeld aan doctorandus Netjes! Als je je nou maar aan deze fatsoensnormen houdt, dan zal meester Pennewip je nooit meer een standje geven.

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 8

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 8: De Buit

Geen koranhoofdstuk onthult meer over de snode bedoelingen van de islam dan De Buit. Hoe kan een religie die zich zelf ‘de Godsdienst van de Vrede’ noemt een hoofdstuk wijden aan dit onderwerp? We nemen een korte duik in de geschiedenis. Nadat Mohammed en zijn ongeveer 150 volgelingen uit Mekka werden verdreven, verkasten ze naar het oasedorp Yathrib (later Al-Medina genoemd, de stad), ongeveer 350 kilometer verderop. Deze tocht wordt de Hijdra genoemd en geldt als het begin van de islamitische jaartelling.

De ‘immigranten’ hadden geen land en velen konden geen werk vinden in het stadje. Om hun narigheid te verlichten, moedigde Mohammed hen aan langskomende handelskaravanen te overvallen en de gevangen genomen personen als slaaf te verkopen. Bij de slag bij Badr in 624, de inspiratie voor deze soera, werd een karavaan van duizend kamelen beladen met geld en waardevolle handelswaar, begeleid door slechts veertig gewapende krachten, geplunderd. Er waren er meer. Het duurde niet lang of de volgelingen van Mohammed vielen ook joodse clans in Medina en naburige stadjes aan.

Was er niet een voorgaande vermaning van God geweest, dan zouden jullie streng gestraft zijn voor wat jullie buitmaakten. Geniet daarom van de goede en wettige zaken die jullie in de oorlog hebben gewonnen, en vrees God. (soera 8:69)

Niet alleen werd Mohammed een vers geopenbaard dat zijn volgelingen vertelt dat roofbuit innemen goed was, maar ook was het succes van deze overvallen een teken dat God goedkeurde wat ze deden.

God heeft jullie een rijke buit beloofd en heeft die aan jullie gegeven in alle promptheid. Hij heeft de handen van jullie vijanden tegengehouden, zodat Hij jullie overwinning tot een teken kan maken voor de ware gelovigen en jullie op het rechte pad kan begeleiden. (soera 48:20)

Alles bij elkaar doen moslimse geschiedschrijvers uit die periode verslag van 35 rooftochten in tien jaar tijd, ofwel één per drie of vier maanden (zie al-Tabari, deel IX, bladzij 118). Mohammed komt de eer toe persoonlijk te hebben deelgenomen aan 27 daarvan (Ibn Ishaq, bladzij 639). Sommige moslims beweren dat dit allemaal ‘defensieve’ aanvallen waren, maar in werkelijkheid kan er slechts één zo worden beschouwd: de slag van de Gracht (627), waarbij een leger uit Mekka tevergeefs poogde terug te slaan uit wraak op de door Mohammed en zijn aanhangers gepleegde overvallen op handelskaravanen.

Als er al sprake was van een ‘religieus’ motief achter deze plunderingen, dan was dat niet het bekeren van ongelovigen. De rooftochten kunnen alleen als terroristische daden worden gekenschetst:

[God zei:] ‘Ik zal angst zaaien in de harten van de ongelovigen. Houwt dan in op hun nekken en houwt hun vingertoppen af!’ (soera 8:12)

Verzamel op jullie bevel alle mannen en cavalerie tegen hen, zodat jullie vrees kunnen zaaien onder de vijand van God, en anderen met hen die jullie onbekend zijn, maar die God kent. (soera 8:60)

Vanzelfsprekend behoorde een vijfde van de roofbuit ‘God, zijn Gezant, diens familie, de wezen, de wanhopigen en de reizigers toe’ (soera 8:41). Dit omdat het ‘niet jullie waren, maar God die hen heeft afgeslacht. God kastijdde hem opdat Hij de getrouwen rijk kon belonen. (soera 8:17)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

zaterdag 15 september 2007

Weer niet die immigratie

Goed stuk in de Volkskrant van vandaag, maar met een merkwaardige kop. Martin Sommer en een collega stellen dat de breuk binnen de VVD die leidde tot het wegsturen van Rita Verdonk 'ten diepste' over immigratie gaat, en dat geldt ook voor onderhuidse spanningen in andere partijen.

De PvdA zwalkt bij kwesties als de Armeense genocide, de dubbele nationaliteit, de burreka, de islamisering van Nederland; de financiering van de Westermoskee bleek pijnlijk, net als de benoeming van Tariq Ramadan en de subsidie voor het islamitische centrum Merhaba. De stroming-Pronk (gooi alle grenzen open) en die van Paul Scheffer (moslims moeten zich bezinnen op de gewelddadige kanten van de islam) staan lijnrecht tegenover elkaar.

Alexander Pechtold van D66, die in het vorige kabinet nog pleitte voor terugsturen van criminele Antillianen, is nu als Kamerlid roomser dan de voormalige multikul paus GroenLinks, dat immers als eerste kampte met affaires als Mohammed Rabbae (zich thans beschaafde ex-moslim noemende, tegenover Ehsan Jami), die de fatwa tegen Rushsdie goedkeurde, de coup van Ahmed Daskapan in de afdeling Den Haag en de Werdegang van de geschifte Surinaamse oud-communiste Tara Oedrajsingh Varma. Maar nog steeds vindt Femke Halsema, met Lubbers en andere prominente leden van het genootschap van World Connectors, dat de grenzen open moeten voor gelukszoekers uit de Derde Wereld.

CDA-minister Ab Klink sprak zich bij zijn afscheid als directeur van het wetenschappelijk instituut van zijn partij uit tegen de gelijkwaardigheid van religies, maar dat viel verder niemand op. En SGP-Kamerlid Van der Staaij keerde zich tegen de uitlatingen van de minister van islamisering, Vogelaar, omdat deze een 'ongewenste relativering' van de joods-christelijke traditie ademden.

Dit gaat allemaal over integratie, collega Sommer. Hoezo immigratie? Daar heeft men het niet over, met uitzondering van Pronk en Halsema dan. Het verzwegen uitgangspunt in alle partijen, behalve die van Geert Wilders, is dat immigratie een autonoom natuurverschijnsel is dat wij dienen te aanvaarden. Alle journalisten praten dat braaf na: de immigranten uit niet-westerse landen horen hier thuis en 'we' moeten zorgen dat ze zich hier ook thuisvoelen, dan komt het allemaal vanzelf goed.

Anders dan bij de vermeende opwarming van de aarde, een autonoom natuurverschijnsel dat met miljarden zou moeten worden tegengegaan, is de consensus door alle partijen heen dat immigratie in wezen goed is.

Het Nederlandse immigratiebeleid is sinds de jaren '70 volstrekt ongeclausuleerd. Iedereen uit Marokko en Turkije, ook analfabeten, kwam er zonder problemen in via de gezinshereniging en de huwelijksimport. De halve bevolking van Suriname werd zonder kloppen binnengelaten. Eenderde van alle Antillianen woont hier. Iedereen had meteen ook alle rechten op sociale uitkeringen en kreeg een gesubsidieerde huurwoning.

Geen enkele partij behalve die van Wilders pleit voor een immigratiestop op ongeschoolden en overtuigde moslims. Bolkestein heeft in de jaren '90 gepleit voor immigratiebeperking, maar daarna kwam de nadruk geheel te liggen op inburgering van de immigranten die er al waren - en nog steeds binnenkomen.

Die inburgering kostte en kost miljarden aan belastinggeld en toch domineren laaggeschoolde niet-westerse immigranten nog steeds alle verkeerde statistieken: zwaar gehandicapte inteeltbaby's, tienermoeders, jeugdzorg, spijbelaars, schoolverlaters zonder diploma, verkrachting, huiselijk geweld, moord, intimidatie, antisemitisme, antihomogeweld, beroving, inbraak, vandalisme, vervuiling, overlast, obesitas en subsidiefraude.

Daar staat tegenover dat de immigrantenonderklasse weinig bijdraagt aan de welvaart en de goede sfeer in ons land. 'Het probleem is springlevend en niemand weet wat hij ermee aanmoet', schrijft Sommer. Dat komt doordat niemand het woord immigratie in de mond durft te nemen. Den Haag blijft zich vol overgave storten op de heilloze integratiemissie, terwijl inburgering eigelijk geheel tot de eigen verantwoordelijkheid van de immigranten zou moeten worden gerekend. Zij zijn op eigen kracht en uit eigen vrije wil naar Nederland gekomen.

Intussen verdient een aparte kaste van zelfverklaarde weldoeners zijn boterham aan de integratie. Mogen we daar ook de journalisten toe rekenen?