zaterdag 29 september 2007

De omverwerping van het onderwijs, les 4

Alain Caruba

De Nederlandse overheid heeft het onderwijs om zeep geholpen. Ook in de VS worden kinderen dommer – en volgzamer – gemaakt op school. Slot van een serie uit 2000 die nog steeds schokkend actueel is.

Mijn hele leven heb ik in een welvarende buitenwijkgemeenschap gewoond, in noord-New Jersey. In de jaren ’40 en ’50, toen ik daar op school zat, ging het overgrote deel van de middelbare scholieren naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs. Hun ouders waren tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog uit Newark naar het noorden van de staat vertrokken omdat de scholen hier een uitstekende naam hadden. Vandaag de dag zijn ze niet veel beter dan de achterstandsscholen in de stad.

In een plaatselijke huis-aan-huis-krant stond laatst deze ingezonden brief: ‘Ik krijg de indruk dat de overheid en de schooldirecties nog steeds niet precies aan het publiek hebben kunnen uitleggen welke maatregelen ze in gedachten hebben om te zorgen dat er eersteklas onderwijs komt voor onze studerende kinderen .’ Dit soort klachten over onderwijsbureaucraten nemen hand over hand toe, overal in het land. Deze vader denkt nog dat hij antwoord zal krijgen. Dat zal niet gebeuren.

‘Ik was geschokt’, vervolgt de briefschrijver, ‘toen ik las dat 34 procent van de leerlingen van de hoogste klas van onze middelbare school in 2000 een onvoldoende haalden voor wiskunde. Wij staan in deze ergste categorie op de 97ste plaats in de lijst van 97 scholen. Bovendien is dat al enkele jaren zo.’

‘Als huisbezitter en belastingbetaler wil ik weten hoe het kan dat het onderwijsbudget van ons districtsbestuur binnen vijf jaar van 51 miljoen dollar omhoog is gegaan naar 70 miljoen: een stijging van 37 procent in een periode dat die bedroevende testscores niet meetbaar zijn verbeterd en we nog steeds op de laatste plaats staan.’

Meer geld in scholen stoppen, is niet de oplossing. Het systeem bevat een ernstige weeffout omdat het niet levert wat zou moeten: basiskennis in de vakken lezen, schrijven en rekenen. President Bush wil een nationale onderwijsnorm invoeren en de examens daarop afstemmen, maar wij weten al dat Amerikaanse leerlingen onvoldoende weten en kunnen in alle basisvakken die de school zou moeten onderwijzen. De toetsen die de kinderen tegenwoordig maken, gaan meer over hun opvattingen en waarden dan over kennis die ze hebben vergaard. Scholen hebben niets meer met onderwijs te maken, ze houden zich bezig met houding en waarden.

Als u mijn serie commentaren hebt gevolgd, weet u dat dit systeem opzettelijk is ontworpen om leerlingen dom te maken. De ontwerpers ervan zitten in het departement van onderwijs in Washington. Ze gebruiken psychologische conditioneringsmethoden en hebben het overdragen van kennis en vaardigheden overboord gegooid. Dit wordt ‘resultaatgestuurd onderwijs’ genoemd [noot 1]

Tegenwoordig worden studenten systematisch geprogrammeerd om in ‘mondiale’ termen te denken over de mensheid, landen, bevolkingsgroepen, godsdiensten en natuurlijk het milieu. Dit was nog niet overal zo in de tijd van hun grootouders of soms zelfs ouders. Ze worden geconditioneerd tot wereldburgers in plaats van burgers van de Verenigde Staten. Zulke mensen heb je nodig als je en socialistische wereldregering in het leven wil roepen. En dat is exact waar de Verenigde Naties mee bezig is.

Leerlingen wordt nu geleerd geen waardeoordelen te vellen over andere landen, zelfs niet als dat autoritaire dictaturen zijn. Waar Brazilië ligt, kunnen ze op de kaart niet aanwijzen, maar ze ‘weten’ wel dat de regenwouden aan het verdwijnen zijn. Ze weten niet wanneer de Amerikaanse Burgeroorlog plaatshad of waarom, maar ze ‘weten’ wel dat alle Founding Fathers slavendrijvers waren. Zo ‘weten’ ze ook dat de Amerikaanse geschiedenis er een is van het vernietigen van de Indianenbeschavingen, dat hun land werd afgepakt en dat ze werden uitgebuit door landbouw, mijnbouw en door platgebrande wouden. Ze kunnen je niet vertellen wat de Bill of Rights is (de eerste tien amendementen van de Amerikaanse Grondwet), maar ze weten wel dat de VS de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde is door hun enorme uitstoot van ‘broeikasgassen’ in de atmosfeer.

Kortom, ze krijgen een complete cursus leugens.
En ze hebben geen enkel benul van het individualisme, de opofferingen, moed en vernieuwing die dit land groot hebben gemaakt, noch van zijn politieke systeem, en vooral niet zijn geschiedenis.


Rond 1990 was de decennialange poging om het oude onderwijssysteem– met zijn nadruk op rekenen, spelling, geschiedenis, natuurwetenschap en staatsinrichting – omver te werpen daadwerkelijk gelukt. En nu zitten we met een systeem waarin het fijn is om jezelf te zijn en waarin jouw gevoel het hoogste is. Eigenwaarde is belangrijker dan iets weten, anders dan wat ze in de toetsen moeten invullen. En dus geven docenten les in de juiste toetsantwoorden (hun salaris hangt ervan af) in plaats van leerlingen een bredere algemene ontwikkeling mee te geven.
Ons onderwijs is nu een plaats waar ambitie en wedijver wordt ontmoedigd, omdat dat oneerlijk zou zijn tegenover de kinderen die om wat voor reden ook minder goed presteren. Socialistische waarden zijn nu prioriteit nummer één en niet kennis.

Gegeven het enthousiasme van George W. Bush voor onderwijs dat ‘zijn verantwoordelijkheid neemt’ en ‘geen kind achterop’ laat komen, verbaast het dan nog dat het plan-‘Amerika 2000’, geschreven in 1991, aan het volk werd gepresenteerd door Lamar Alexander, de staatssecretaris van onderwijs in de regering van zijn vader, George Herbert Walker Bush?

Dit plan stelde voor de Amerikaanse maatschappij drastisch om te vormen, te beginnen bij de scholen. Het was bedoeld voor honderdduizend openbare en privé-scholen. Als je nadenkt over hoe je goeie socialistjes kunt kweken, kun je geen mensen gebruiken die onafhankelijk nadenken of die zich morele en ethische waarden eigen maken.

Het ‘voucher’-programma [noot 2] bestaat om de federale regering controle op particuliere scholen te verschaffen. Want wie de muzikant betaalt, bepaalt het deuntje. Scholen die voucherleerlingen toelaten, komen al gauw in de situatie dat ze de overheidsregulering op de koop toe moeten nemen.
Aanvullende beleidsprogramma’s, zoals ‘Van-school-naar-werk’, werden geïntroduceerd om voor elkaar te krijgen wat Charlotte Iserbyt ‘de internationalisering van het onderwijs’ noemt, ‘met uitwisseling van gegevensbestanden, curricula, methoden enzovoorts, alle essentieel voor het invoeren van het internationale socialistische bestuur en controlesysteem dat nu zijn beslag krijgt.’

Alles, met inbegrip van het SAT toelatingsexamen voor universiteiten, is naar beneden gehaald om te maskeren dat de studenten dommer worden gemaakt. Studenten mogen nu al een rekenmachine gebruiken, er worden minder algemene vragen gesteld en er zijn zelfs minder meerkeuzevragen voor wiskunde. Begrijpend-lezentoetsen vragen nu om definities die je gemakkelijk uit de context kunt halen en het moeilijke antoniemen-onderdeel (een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis, zoals dik versus dun), waarin taalkundige en intellectuele spitsvondigheid werd getoetst, is helemaal komen te vervallen.

De vader uit mijn geboortestadje, die geen antwoord kreeg van het regionale schoolbestuur, kon niet weten dat dit in alle Amerikaanse scholen speelt. Er wordt structureel tegen ouders gelogen. Erger nog, ouders moeten hun kind vaak aan de Ritalin brengen om ze koest te krijgen in de klas. We hebben nu al 7 miljoen van regeringswege goedgekeurde medicijnverslaafden in onze ‘drugsvrije’ scholen!

Voor individuele ouders lijkt er geen ontsnapping mogelijk uit die moloch die routineus duizenden ‘opgeleide’ zwakzinnigen uitbraakt. Sommigen gaan hun kinderen thuis lesgeven. Anderen, met meer geld, sturen hun kinderen naar een particuliere school. Weer anderen laten zich omkopen door het bijlessensysteem op school, zonder dat het helpt. Waarom? Omdat de scholen zijn ‘hervormd’.

President Bush heeft géén oplossing. Hij is deel van het probleem. Zijn vader was deel van het probleem. Sinds Eisenhower zijn alle presidenten onderdeel van het probleem geweest, omdat ze niet inzagen dat de introductie van Sowjetmethoden in het Amerikaanse onderwijs – gedragsverandering om goeie socialistjes te kweken – ons heeft gebracht waar we nu zijn.

Onderwijs gaat niet over landelijke standaarden en landelijke examens. Het gaat over individuele scholen die open staan voor de ouders die hun kinderen aan hen toevertrouwen. Het zou niet moeten gaan over hoe het kind zich voelt, maar over hoe goed het leert. Leren maakt je trots, maar als er geen waardevolle diploma’s meer zijn, hoe weet een kind, ouder of leraar dan of er überhaupt iets is geleerd?

Het Congres zal waarschijnlijk ook dit keer weer bereid zijn om de president de gevraagde miljarden te geven, om weg te gooien in de mer à boire van mislukte leesprogramma’s en naar beneden bijgestelde landelijke examens. Voorgaande Congressen hebben dat altijd gedaan; ze wilden of konden niet zien hoe gecorrumpeerd het onderwijssysteem is. Het Republikeinse ‘Contract met Amerika’ en de campagnebelofte van Ronald Reagan, het ontmantelen van het departement van onderwijs, hadden het bij het rechte eind. Maar het is niet gebeurd, terwijl dit de enige hoop is op herstel van de schade en teruggeven van de controle op scholen aan de mensen zelf.

Kijk eens samen met je kind naar een goede tv-quiz. Als noch jij noch je kind de antwoorden weet op vragen anders dan over sport, popmuziek of Bekende Televisiepersoonlijkheden, dan zit je in de puree. Vermenigvuldig jullie tweeën nu tot je bijna de hele Amerikaanse bevolking krijgt, allemaal mensen die het ook niet weten.


Noot 1: wat in de VS ‘Outcome-Based Education’ wordt genoemd, lijkt op wat in Nederland Het Nieuwe Leren heet, of soortgelijke termen. Zie hierover de literatuurlijst op de website van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland. Het is een opvolger van de progressive-educationbeweging die al eind 19de eeuw begon. Zie behalve het boek van Iserbyt ook The Leipzig Connection, door Paolo Lionni en Lance Klass, Heron Books, 1980).

Noot 2: Het Nederlandse systeem, waarin de overheid bijzondere (meestal religieuze) scholen subsidieert op voorwaarde dat ze grotendeels dezelfde regels volgen als de openbare scholen, is een vorm van ‘voucher’-onderwijs.

zaterdag 22 september 2007

Saoedische vrouwen eisen mobiliteit

Saoedi-Arabië is het enige land ter wereld waar het vrouwen verboden is om auto te rijden. Dat recht werd hen in 1990 ontstolen, maar het is genoeg geweest.

Op 23 september zal een Saoedische vrouwenorganisatie een petitie met vele handtekeningen aanbieden aan koning Abdoella Bin Abd Al-Aziz Al Saoed waarin ze het recht op autorijden opnieuw opeisen.

Het verbod op autorijden is betrekkelijk jong. In 1990 vaardigde de raad van oelama's, de hoogste religieuze gezagsdragers, een fatwa uit die stelde dat autorijdende vrouwen in strijd waren met de islam. Het was een bestraffing voor een actie van automobilistes die protesteerden tegen een beroepsverbod voor vrouwelijke chauffeurs. Sindsdien moeten vrouwen een hoop geld uitgeven, vaak 300 euro per maand, aan ingehuurde chauffeurs om hun kinderen naar school te brengen.

De handtekeningenactie en de petitie zijn onderdeel van een grote campagne waarover alle internationale kranten hebben bericht. Aanvoerster van de actie is de schrijfster Wadjeha al-Hoewaidar, wier paspoort al eerder door de Saoedische autoriteiten werd afgepakt omdat ze zegt waar het op staat en opkomt voor de normaalste zaak van de wereld, elemenaire vrouwenrechten.

Al-Hoewaidar werd op 20 september geïnterviewd door de liberale Arabische website Aafaq. 'Wij willen laten zien dat grote delen van ons land erachter staan dat vrouwen weer achter het stuur kunnen', zei ze. 'Met één pennestreek kan de koning dit regelen.'

Al-Hoewaidar is ondanks de internationale aandacht niet tevreden met het verloop van de actie. Ze hoopt op meer steun uit eigen land, van kranten, zakenvrouwen, invloedrijke personen en religieuze autoriteiten. 'We willen dat de machtige koninklijke familie zich achter ons schaart, vooral prinses Lolwa Al-Faisal, die een keer tegen de journalist Thomas Friedman heeft gezegd dat ze, als ze koningin werd, als eerste maatregel zou invoeren dat vrouwen weer konden autorijden.'

Ook de dochter van de koning, prinses Adela, moet meedoen, vindt de moedige al-Hoewaidar. Maar zover is het nog niet. Ondanks overstelpend vele positieve reacties wordt de vrouwenorganisatie ook tegengewerkt. Elke dag wordt hun e-mail geblokkeerd en het kost dan uren om er weer in te kunnen. 'Dit bewijst hoe zwak onze tegenstanders zijn; bij gebrek aan argumenten gebruiken ze smerige trucs.'

Al-Hoewaiders samenwerkingspartner Fawzia Al-Oeyyoeni, getrouwd met de gevangen gezette hervormer Ali Al-Domaini, is onder druk gezet door Turki al-Soedairi, hoofdredacteur van dagblad Al Riyaad en hoofd van de Saoedische mensenrechtencommissie (sic). Hij eiste dat de campagne werd stopgezet omdat deze zijn streven in de weg stond om een onderzoek te houden naar de mogelijkheid vrouwen het recht op autorijden te geven. Aanleiding: de schade die ingehuurde buitenlandse chauffeurs aanrichten. De meeste verkeersslachtoffers zijn schoolkinderen.

Volgens al-Hoewaidar en Al-Oeyyoeni is de weerstand van Al-Soedairi onzin; de lobby gaat alleen over het in ere herstellen van een 17 jaar geleden 'gestolen' recht. In 2005 pleitte Mohammed al-Zoelfa, lid van een adviesorgaan, al voor een dergelijk onderzoek. Vrouwen boven de 35 of 40 zouden binnen de bebouwde kom zonder chaperone mogen rijden om hun kinderen weg te brengen, maar op de snelweg moest er toch wel een man naast hen zitten. Dit weinig wereldschokkende voorstel kwam al-Zoelfa duur te staan: hij werd uit de adviesraad gezet, raakte zijn staatsburgerschap kwijt en werd beschuldigd van het aanzetten tot zedeloos, anti-islamitisch gedrag, namelijk het mengen van de geslachten.

Saoedi-Arabië is het meest gesegregeerde land ter wereld. Vrouwen mogen er helemaal niks, behalve zakendoen, maar ook dat mag het familieleven niet verstoren. Het verbod op autorijden is bij lange na niet het ergste ongemak.

 • Zonder echtgenoot of mannelijk familielid op straat: u bent een prostituée, krijgt 60 zweepslagen en gaat 25 dagen achter de tralies.

 • Naar het buitenland zonder schriftelijke toestemming van uw vader of man: sorry, u komt het vliegtuig niet in en we pakken uw paspoort af.

 • In gezelschap van de andere sekse en het is niet uw echtgenoot of een direct familielid: dat is khilwa en dat mag ook voor mannen niet, maar we straffen meestal vrouwen.

 • Op straat lopen zonder alles bedekkende gewaden (alleen gezicht en handen mogen bloot): onzedelijk gedrag. U gaat direct naar het gevang.

 • Trouwen met een niet-islamitische man: verboden, want dan plaatst u zichzelf in een lagere positie dan de aanhangers van andere godsdiensten.

 • Echtscheiding: voor mannen eenvoudig, maar u als vrouw moet een lange juridische weg bewandelen en belandt in armoede.

 • U wilt getuigen in de rechtbank: kom maar samen met een andere vrouw, want volgens Allah is bewijs van een vrouw maar de helft waard van dat van een man.

Niet verwonderlijk zien al-Huwaidar en haar medestrijdsters het recht op autorijden slechts als een begin. Ze willen hun organisatie erkend krijgen als ngo en één voor één de andere punten aanpakken. Het recht op een eigen advocaat in een shariarechtbank, een minimumhuwelijksleeftijd voor meisjes (zoals bekend is Mohammed, vzmh, een ideaal gedragsvoorbeeld en hij trouwde met een kind), handelingsbekwaamheid tegenover de overheid, zonder verplichte chaperone toegang tot overheidsgebouwen waar je vergunningen kunt aanvragen voor je bedrijf, bescherming tegen huiselijk geweld, toegang tot alle studierichtingen, een einde aan de gedwongen echtscheidingen, een verbod op genitale verminking van meisjes, gezondheidszorg voor vrouwen op het platteland, enzovoorts.

Al-Hoewaidar: 'Wat we nodig hebben, is een minister van vrouwenzaken.' Misschien is een vrouwelijke minister van olie nog wel een beter idee.

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 9

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 9: Het Berouw, of het Ultimatum

Het achtste en negende koranhoofdstuk waren de laatste soera’s die aan Mohammed werden geopenbaard toen hij in Medina was. De negende soera is de enige die niet begint met de frase ‘In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige’. Dit bracht een aantal metgezellen van Mohammed ertoe aan te nemen dat het slechts een latere toevoeging was van soera 8. Daarmee zou dit gecombineerde hoofdstuk de op twee na langste soera zijn in de koran.

De kern van deze soera is een oorlogsverklaring tegen niet-moslims nadat hen slechts vier maanden immuniteit was geschonken – de traditionele heilige pelgrimsmaanden. Deze oorlog kan volgens soera 9:11 alleen worden vermeden als ze berouw tonen, zich overgeven aan het gebed en de zakaat betalen (de aalmoesheffing). Hierbij de ingrediënten van oorlogvoering:

Wanneer de heilige maanden zijn verstreken, maak dan de afgodendienaars af waar jullie hen ook maar vinden, grijp hen, beleger hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. (soera 9:5)

Gelovigen, wees niet bevriend met jullie vaders of broers als zij ongeloof verkiezen boven geloof. (soera 9:23)

Strijd tegen diegenen aan wie de Heilige Schrift werd gegeven die noch in God noch in het Laatste Oordeel geloven, die niet verbieden wat God en zijn Gezant hebben verboden en die het Ware Geloof niet omhelzen, totdat ze naar vermogen onderdanig de schatting betalen. (soera 9:29)

Of jullie nu ongewapend zijn of een goede uitrusting hebben, ruk uit en strijd voor Gods Zaak, met al jullie bezittingen en jullie persoon. (soera (9:41)

O Profeet, trek ten strijde tegen de ongelovigen en de huichelaars en pak hen streng aan. (soera (9:73)

God heeft van de gelovigen hun leven gekocht en hun wereldlijke bezittingen en heeft hen in ruil daarvoor de Tuin [het paradijs] beloofd. Zij zullen strijden op Gods weg, moorden en worden gedood. Aldus is de ware belofte die Hij heeft gemaakt in de Torah, de Bijbel en de Koran. En wie is trouwer aan Zijn eed dan God? Verblijd jullie dus in de koop die jullie hebben gesloten. (soera (9:111)


Niemand die deze koranverzen leest, kan daaruit concluderen dat de islam een ‘godsdienst van de vrede’ is. Het woord islam betekent onderwerping en niet vrede. De islamitische ‘vrede’ wordt pas bereikt als alle niet-moslims zijn gedood of gedwongen zich over te geven aan de islam.


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

zondag 16 september 2007

Darkness at noon

Pamela Hemelrijk

Het kon natuurlijk niet uitblijven: ook Wouter Bos zelve is nu in ongenade gevallen bij de moslimbroederschap. Ja Wouter! Dat komt er nou van als je een gematigde moslim uit Duitsland uitnodigt voor een partijbijeenkomst, en hem prijst om zijn verdraagzame houding jegens andersdenkenden!

Zo’n nodeloze provocatie werkt immers contraproductief, zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op, en leidt tot wij-zij-denken, zoals je ons tot vervelens toe hebt uitgelegd. Je hebt het allemaal aan jezelf te wijten Wouter! Ik zou maar als de wiedeweerga mijn toon een beetje matigen, als ik jou was!

Hoe haal je het in je hoofd om het opperhoofd van Milli Görüs nodeloos te kwetsen? ‘Als je zo stelling neemt voor de liberale islam’, aldus het opperhoofd, eneYusuf Altuntas, ‘zeg je eigenlijk tegen andere moslims: je deugt niet. De Partij probeert ons de liberale islam door de strot te wurgen. Als ze een probleem hebben moeten ze met ons praten. Niet met een halve gare Duitser.’

Volgens deze Yusuf probeert de PvdA electorale munt te slaan uit onderbuikgevoelens: ‘De partij is aan het kwakkelen, en nu maken ze zich ineens hard voor de liberale islam.’ (Tiens! Tot nu toe heeft De Partij zich dus uitsluitend hard gemaakt voor de fundamentalistische islam! Yusuf zegt het zelf, en hij kan het weten.)
‘Ze stigmatiseren, net als Ayaan Hirsi Ali die haat en terreur heeft gezaaid.’ Hij kondigt vast aan dat moslims de PvdA voortaan gaan mijden: ‘Ze weten niet meer wat ze aan De Partij hebben. Ik zal een gat in de lucht springen als Pronk voorzitter wordt.’

Arme Wouter; hij heeft zich voor de moslims in het stof gewenteld, hij heeft ze gepaaid met ministersposten, hij heeft hun critici de mond gesnoerd, zwart gemaakt en strafrechtelijk vervolgd, maar het heeft niet mogen baten: ook hij wordt nu als islamofoob en haatzaaier door de muzelmannen verketterd, net als zijn aartsvijand Fortuyn. En zijn teerbeminde moslim-electoraat krijgt straks van de imam opdracht om voortaan op de SP te stemmen.

Het doet sterk denken aan Darkness at Noon van Koestler, waarin een sovjet-leider op zekere dag van zijn bed wordt gelicht en geëxecuteerd door de doodseskaders die hij zelf zo voortreffelijk heeft opgeleid.

Wat zei de cycloop ook weer tegen Odysseus? ‘Als dank zal ik jou het laatst verslinden.’ Ja, jongens en meisjes van de rode familie, zo gaan die dingen. Om de cycloop gunstig te stemmen, hebben jullie hem het ene feestmaal na het andere voorgezet. Jullie hebben hem Janmaat geserveerd als aperitief, Fortuyn als amuse, Theo van Gogh als hors d’oeuvre, Hirsi Ali als hoofdmaaltijd, Geert Wilders als dessert en Ehsan Jami als digestif.

En nu zijn jullie zelf aan de beurt om opgediend te worden! Wisten jullie dat dan niet? Cyclopen zijn onverzadigbaar! Als ze hun vijanden hebben opgepeuzeld, beginnen ze aan hun supporters, want die vrezen zij nog het allermeest. Toen Stalin alle klassevijanden had afgevoerd naar de Goelag Archipel, begon hij zijn eigen partijgenoten en zijn eigen officieren tegen de muur te zetten. Die waren veel gevaarlijker, want ze zaten op invloedrijke posten en ze waren gewapend. Dat zou jij, vertrouwd als je bent met het reëel bestaand socialisme, toch als geen ander moeten weten.

Doctorandus Netjes

Pamela Hemelrijk

Linkse mensen lijken tegenwoordig wel EO-leden, of Veluwebewoners, zo geschokt zijn ze als iemand in het openbaar een krachtterm bezigt. ‘Knettergek’? ‘Leugenaar’? Parbleu! Fi donc! Een scheldweurd! Hoe ongepast! Quel horreur! Zo gaan we niet met elkaar om! Wilt u die kwalificatie terugnemen alstublieft?'

Freule Wttewaal van Stoetwege, de markies de Cantecler en dominee Spelberg waren nog ruimdenkender dan dat stuffed shirt van een Dijsselbloem, de meester Pennewip van de PvdA. En dat noemt zich een vertegenwoordiger van het proletariaat. Ik waan mij in een 19de-eeuwse salon als ik die afgemeten grashark hoor schoolmeesteren over etiquette! Daar kregen de saletjonkers en de douairières van de upper classes ook een rolberoerte als iemand het woord ‘schavuit’ in de mond nam. Het was dan ook verboden om dat te doen; je kon er de bak voor indraaien.

Dijsselbloem staat te popelen, zo te horen, om deze achterlijke wetgeving weer nieuw leven in te blazen. En de Kamer heeft al een aanscherping van de regels voor het debat aangekondigd, dus hij krijgt misschien zijn zin nog ook. Ik zie de dag nog komen dat je hier best wel een atheïst of een ex-moslim aan het mes mag rijgen, mits je er maar geen onparlementaire taal bij bezigt, en eerst beleefd lispelt: ‘Ik dérangeer u toch niet, hoop ik?’

Daarom nog maar eens, als service aan Geert Wilders, een lijstje van kwalificaties die volgens Dijsselbloem en consorten wél door de beugel kunnen in het publieke discours:

 • ‘Vogelaar, jij vuile kale nepminister, ik hoop dat je zo snel mogelijk aids krijgt.’ (Copyright: Matty Verkamman)

 • ‘Wat zou het fijn zijn als dat PvdA-vulgus van u ook meteen in die grafkelder had kunnen worden opgeborgen.’ (Copyright: Frits Abrahams)

 • ‘Mevrouw Vogelaar, u bent een leugenaar, een ophitser, een minderwaardig mens, een Eichmann en een extremist, en u probeert op dezelfde manier stemmen te winnen als de NSB.’ (Copyright: Marcel van Dam)

 • ‘Oorlogsmisdaden heeft mevrouw Vogelaar nog niet begaan, maar dat is slechts een kwestie van tijd.’ (Copyright: Roel van Duijn)

 • ‘PvdA, breek met deze charlatan van een Vogelaar, die uw partij heeft gekaapt voor haar eigen agenda.’ (Copyright Paul Rosenmöller)

 • ‘Vogelaar heeft al haar stokpaardjes nog eens aangelengd tot een onwelriekende cocktail. Daarmee maakt zij duidelijk dat we met een wildplasser van doen hebben, iemand wiens blaas zo zwaar onder druk is komen te staan met de residuen van haar troebele geest dat alleen wild om zich heen plassen nog verlichting kan bieden.’ (Copyright: Willem Breedveld)

 • ‘Narcisten als mevrouw Vogelaar kunnen maatschappelijk best goed functioneren. Bij Milosevic zie je dat ook. Daar zijn psychologische analyses van gemaakt. Hitler, Stalin, wat zijn dat voor mensen? Ik denk wel dat Vogelaar daar binnen valt.’ (Copyright: Drs. E. NETJES, psycholoog)

 • ‘Aan democratie heeft deze Madurodam-Mussolini van Wonen en Wijken een broertje dood. De PvdA is een partij van rioolratten.’ (Copyright: Bart Tromp)

 • ‘Mevrouw Vogelaar is net zo provocerend als Reve. Die roept ook dat je zwarten moet doodknuppelen. Verder vertoont zij psychopatische trekjes. Dat wil zeggen dat ze heel handig mensen voor zich in kan nemen terwijl ze niet zo’n sterke gewetensfunctie heeft.’ (Copyright: Iki Halberstadt-Freud, psychiater)


Kijk Geert, zó gaan we hier met elkaar om! Doe er je voordeel mee! Neem een voorbeeld aan doctorandus Netjes! Als je je nou maar aan deze fatsoensnormen houdt, dan zal meester Pennewip je nooit meer een standje geven.

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 8

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 8: De Buit

Geen koranhoofdstuk onthult meer over de snode bedoelingen van de islam dan De Buit. Hoe kan een religie die zich zelf ‘de Godsdienst van de Vrede’ noemt een hoofdstuk wijden aan dit onderwerp? We nemen een korte duik in de geschiedenis. Nadat Mohammed en zijn ongeveer 150 volgelingen uit Mekka werden verdreven, verkasten ze naar het oasedorp Yathrib (later Al-Medina genoemd, de stad), ongeveer 350 kilometer verderop. Deze tocht wordt de Hijdra genoemd en geldt als het begin van de islamitische jaartelling.

De ‘immigranten’ hadden geen land en velen konden geen werk vinden in het stadje. Om hun narigheid te verlichten, moedigde Mohammed hen aan langskomende handelskaravanen te overvallen en de gevangen genomen personen als slaaf te verkopen. Bij de slag bij Badr in 624, de inspiratie voor deze soera, werd een karavaan van duizend kamelen beladen met geld en waardevolle handelswaar, begeleid door slechts veertig gewapende krachten, geplunderd. Er waren er meer. Het duurde niet lang of de volgelingen van Mohammed vielen ook joodse clans in Medina en naburige stadjes aan.

Was er niet een voorgaande vermaning van God geweest, dan zouden jullie streng gestraft zijn voor wat jullie buitmaakten. Geniet daarom van de goede en wettige zaken die jullie in de oorlog hebben gewonnen, en vrees God. (soera 8:69)

Niet alleen werd Mohammed een vers geopenbaard dat zijn volgelingen vertelt dat roofbuit innemen goed was, maar ook was het succes van deze overvallen een teken dat God goedkeurde wat ze deden.

God heeft jullie een rijke buit beloofd en heeft die aan jullie gegeven in alle promptheid. Hij heeft de handen van jullie vijanden tegengehouden, zodat Hij jullie overwinning tot een teken kan maken voor de ware gelovigen en jullie op het rechte pad kan begeleiden. (soera 48:20)

Alles bij elkaar doen moslimse geschiedschrijvers uit die periode verslag van 35 rooftochten in tien jaar tijd, ofwel één per drie of vier maanden (zie al-Tabari, deel IX, bladzij 118). Mohammed komt de eer toe persoonlijk te hebben deelgenomen aan 27 daarvan (Ibn Ishaq, bladzij 639). Sommige moslims beweren dat dit allemaal ‘defensieve’ aanvallen waren, maar in werkelijkheid kan er slechts één zo worden beschouwd: de slag van de Gracht (627), waarbij een leger uit Mekka tevergeefs poogde terug te slaan uit wraak op de door Mohammed en zijn aanhangers gepleegde overvallen op handelskaravanen.

Als er al sprake was van een ‘religieus’ motief achter deze plunderingen, dan was dat niet het bekeren van ongelovigen. De rooftochten kunnen alleen als terroristische daden worden gekenschetst:

[God zei:] ‘Ik zal angst zaaien in de harten van de ongelovigen. Houwt dan in op hun nekken en houwt hun vingertoppen af!’ (soera 8:12)

Verzamel op jullie bevel alle mannen en cavalerie tegen hen, zodat jullie vrees kunnen zaaien onder de vijand van God, en anderen met hen die jullie onbekend zijn, maar die God kent. (soera 8:60)

Vanzelfsprekend behoorde een vijfde van de roofbuit ‘God, zijn Gezant, diens familie, de wezen, de wanhopigen en de reizigers toe’ (soera 8:41). Dit omdat het ‘niet jullie waren, maar God die hen heeft afgeslacht. God kastijdde hem opdat Hij de getrouwen rijk kon belonen. (soera 8:17)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

zaterdag 15 september 2007

Weer niet die immigratie

Goed stuk in de Volkskrant van vandaag, maar met een merkwaardige kop. Martin Sommer en een collega stellen dat de breuk binnen de VVD die leidde tot het wegsturen van Rita Verdonk 'ten diepste' over immigratie gaat, en dat geldt ook voor onderhuidse spanningen in andere partijen.

De PvdA zwalkt bij kwesties als de Armeense genocide, de dubbele nationaliteit, de burreka, de islamisering van Nederland; de financiering van de Westermoskee bleek pijnlijk, net als de benoeming van Tariq Ramadan en de subsidie voor het islamitische centrum Merhaba. De stroming-Pronk (gooi alle grenzen open) en die van Paul Scheffer (moslims moeten zich bezinnen op de gewelddadige kanten van de islam) staan lijnrecht tegenover elkaar.

Alexander Pechtold van D66, die in het vorige kabinet nog pleitte voor terugsturen van criminele Antillianen, is nu als Kamerlid roomser dan de voormalige multikul paus GroenLinks, dat immers als eerste kampte met affaires als Mohammed Rabbae (zich thans beschaafde ex-moslim noemende, tegenover Ehsan Jami), die de fatwa tegen Rushsdie goedkeurde, de coup van Ahmed Daskapan in de afdeling Den Haag en de Werdegang van de geschifte Surinaamse oud-communiste Tara Oedrajsingh Varma. Maar nog steeds vindt Femke Halsema, met Lubbers en andere prominente leden van het genootschap van World Connectors, dat de grenzen open moeten voor gelukszoekers uit de Derde Wereld.

CDA-minister Ab Klink sprak zich bij zijn afscheid als directeur van het wetenschappelijk instituut van zijn partij uit tegen de gelijkwaardigheid van religies, maar dat viel verder niemand op. En SGP-Kamerlid Van der Staaij keerde zich tegen de uitlatingen van de minister van islamisering, Vogelaar, omdat deze een 'ongewenste relativering' van de joods-christelijke traditie ademden.

Dit gaat allemaal over integratie, collega Sommer. Hoezo immigratie? Daar heeft men het niet over, met uitzondering van Pronk en Halsema dan. Het verzwegen uitgangspunt in alle partijen, behalve die van Geert Wilders, is dat immigratie een autonoom natuurverschijnsel is dat wij dienen te aanvaarden. Alle journalisten praten dat braaf na: de immigranten uit niet-westerse landen horen hier thuis en 'we' moeten zorgen dat ze zich hier ook thuisvoelen, dan komt het allemaal vanzelf goed.

Anders dan bij de vermeende opwarming van de aarde, een autonoom natuurverschijnsel dat met miljarden zou moeten worden tegengegaan, is de consensus door alle partijen heen dat immigratie in wezen goed is.

Het Nederlandse immigratiebeleid is sinds de jaren '70 volstrekt ongeclausuleerd. Iedereen uit Marokko en Turkije, ook analfabeten, kwam er zonder problemen in via de gezinshereniging en de huwelijksimport. De halve bevolking van Suriname werd zonder kloppen binnengelaten. Eenderde van alle Antillianen woont hier. Iedereen had meteen ook alle rechten op sociale uitkeringen en kreeg een gesubsidieerde huurwoning.

Geen enkele partij behalve die van Wilders pleit voor een immigratiestop op ongeschoolden en overtuigde moslims. Bolkestein heeft in de jaren '90 gepleit voor immigratiebeperking, maar daarna kwam de nadruk geheel te liggen op inburgering van de immigranten die er al waren - en nog steeds binnenkomen.

Die inburgering kostte en kost miljarden aan belastinggeld en toch domineren laaggeschoolde niet-westerse immigranten nog steeds alle verkeerde statistieken: zwaar gehandicapte inteeltbaby's, tienermoeders, jeugdzorg, spijbelaars, schoolverlaters zonder diploma, verkrachting, huiselijk geweld, moord, intimidatie, antisemitisme, antihomogeweld, beroving, inbraak, vandalisme, vervuiling, overlast, obesitas en subsidiefraude.

Daar staat tegenover dat de immigrantenonderklasse weinig bijdraagt aan de welvaart en de goede sfeer in ons land. 'Het probleem is springlevend en niemand weet wat hij ermee aanmoet', schrijft Sommer. Dat komt doordat niemand het woord immigratie in de mond durft te nemen. Den Haag blijft zich vol overgave storten op de heilloze integratiemissie, terwijl inburgering eigelijk geheel tot de eigen verantwoordelijkheid van de immigranten zou moeten worden gerekend. Zij zijn op eigen kracht en uit eigen vrije wil naar Nederland gekomen.

Intussen verdient een aparte kaste van zelfverklaarde weldoeners zijn boterham aan de integratie. Mogen we daar ook de journalisten toe rekenen?

maandag 10 september 2007

Dringen om subsidie in de Bijlmer

Ingezonden door iemand door iemand die vanwege zijn functie anoniem wil blijven

Het is dringen in Amsterdam-Zuidoost. Dringen om subsidie. En dringen om het helpen van kansarmen. Mensen die het moeilijker vinden om kansen te grijpen. En mensen die geen zin hebben om kansen te grijpen.

Surinaamse, Ghanese, Pakistaanse, Nigeriaanse, Hindostaanse kansarmen: voor elke groep en stam bestaat er in deze Amsterdamse deelgemeente een aparte club.

Er zijn clubs die je helpen bij het aanvragen van een uitkering, bij het delgen van je schulden, bij het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding, voor voedsel, kleren, taalcursussen, fietscursussen, creoolse hoofddoekjes vouwen, koken, je slavernijverleden helpen verwerken, een borrel drinken met rasgenoten: voor alles bestaat een aparte, gesubsidieerde club.

Soms beconcurreren clubs elkaar. Sikaman (Ghanees), Recogin (idem) en Stida (Surinaams) hebben alledrie een rol in de preventieve tak van de schuldhulpverlening. Zij geven voorlichting en dat gaat redelijk omdat de clubs hun eigen etnische groepen bedienen.

Er zijn echter ook clubs die duidelijk in elkaars vaarwater zitten. Voor een bepaalde taak of hulp zijn er clubs die daarvoor door het stadsdeel zijn opgericht, terwijl andere, niet aan het stadsdeel verbonden of door de oppermachtige PvdA gedomineerde, clubs het beduidend beter doen. Daar wil het huidige dagelijks bestuur van het stadsdeel klaarblijkelijk een einde aan maken.

De laatste tijd is de voedseluitdeling een heet hangijzer. Groothandels en supermarkten gooiden veel voedsel weg, dat nog prima was, maar dat uit de schappen moest of gewoon bleef liggen bij distributiecentra. Iemand in Nederland kwam op het lumineuze idee om dat voedsel, in navolging van het buitenland, uit te delen aan de meest behoeftigen, de echte kansarmen. Dat bleek een schot in de roos. Niet alleen waren sommige mensen hier zeer mee geholpen, ook kon de PvdA aan de hand van het succes van de voedselbanken aantonen dat het kabinet-Balkenende asociaal was. Want als er voedselbanken nodig waren, dan kwam dat door het regeringsbeleid.

Nu zit de PvdA in de regering, de voedselbanken bestaan nog steeds, en dat geeft sommigen toch een wrang gevoel. Er zit een kabinet dat bakken met geld uitgeeft aan allerlei projecten in het kader van de bestrijding van achterstandswijken en nog hebben de mensen niet te eten!

In Zuidoost speelt er nog wat anders. De voedselbank aldaar werd opgericht en beheerd door de creools-Surinaamse Regina MacNack. Geen vrouw die gemakkelijk in een PvdA-jasje te persen is. Integendeel: zij is zo overtuigd christelijk, dat alleen de ChristenUnie haar warm kon maken voor een plek op de lijst van Yvette Lont. Gevolg: de ChristenUnie behaalde in Zuidoost de enige deelraadszetel van geheel Amsterdam.

Dat zinde de PvdA niet. Dus werd de voedselbank van Regina MacNack door bestuurlijk ingrijpen van de PvdA-wethouders de nek omgedraaid.

Een andere club die niet in het PvdA-straatje past, is het Serviceplatform. Dit is een laagdrempelige organisatie die mensen helpt die nergens anders terecht kunnen. Alleen had het stadsdeel (de PvdA) daarvoor de onlangs wegens fraude in opspraak geraakte schuldhulpverleningsinstelling MaDi al ingeschakeld.
Nu wordt ook dit Serviceplatform, dat duidelijk de steun geniet van de SP, de nek omgedraaid. Want het succes van het Serviceplatform maakte duidelijk dat het door de PvdA gewenste MaDi niet goed functioneert. Bovendien durfde het Serviceplatform kritiek te hebben op MaDi. Dit tolereerde deelraadswethouder Jude Kehla Wirnkar (PvdA) niet.

Kortom, wilt u in Zuidoost kansarmen helpen: vraag dan alleen subsidie aan als u PvdA-lid bent en goedkeuring heeft van het hogere partijkader. Personen die u zeker dient te benaderen, zijn afdelingsvoorzitter Nick Bolte (genoemd in het Rekenkamerrapport als subsidiemisbruiker), de Surinaamse reïntegratiehosselaar Roy Hofwijks (van het gesubsidieerde, luxe jongerenvakantiereisje naar Tunesië), deelraadswethouder Harry Verzijl, fractievoorzitter Lourens Burgers, deelraadswethouder Els Verdonk, die zichzelf een bouwvergunning gaf, of stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet (de Jan Pronk van de Bijlmer). Dan hoeft u bovendien geen enkele verantwoording meer af te leggen over de besteding van al dat geld.

En o ja, het helpt als u bent geboren met een donkere huid en afstamt van een van de voormalige koloniën in de West.

zondag 9 september 2007

Islamitisch correct sporten

Sporten zonder glurende blikken van mannen: het kan in studentensportcentrum USC in Amsterdam. 'De hoofddoek kan af en de luchtige sportkleding uit de last', meldt de desbetreffende website monter.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat met haar tijd mee, want Nederland wordt een islamitisch land. Er kwamen maar weinig allochtone sporters in het USC, terwijl 12 procent van de studentes van Turkse en Marokkaanse komaf is. 'Hoe krijg je ze het USC in?'
Een 36-jarige deeltijdstudente Cultureel Maatschappelijke Vorming deed een onderzoek naar de sportbehoeften onder deze studenten en daaruit bleek dat zij als tiener wel aan sport deden, maar nu niet langer. De reden zal niet verbazen: ze willen niet gemengd sporten.

'Dat komt deels door hun geloofsovertuiging', zegt de onderzoekster. 'Ze mogen niet te dicht in de buurt van mannen komen. Of heel hun lichaam moet bedekt zijn, waardoor ze weinig bewegingsvrijheid hebben.'

Uiteraard vond de hogeschool dat hier iets aan gedaan moest worden: 'Een grote groep HvA'ers voelt zich blijkbaar ondergewaardeerd. En zij horen wel bij onze primaire doelgroep.' Dus komt er nu een - o zo onschuldig klinkende - Ladies Night.

Sportsocioloog Ruud Stokvis van de universiteit van Amsterdam levert de onderbouwing: gemengd sporten doen we nog maar kort in Nederland (en dus kunnen we daar ook wel weer van afstappen?) en seks speelt 'bij de meeste moslims een grotere rol dan bij autochtone Nederlanders. Wij hebben het idee dat we onze seksualiteit onder controle hebben en gewoon naast elkaar kunnen sporten zonder opgewonden te raken.'

Daarentegen zijn 'veel allochtonen' zich 'meer bewust van de spanning tussen mannen en vrouwen. Die is er natuurlijk ook. Als een vrouw een korte rok aan heeft, kijken mannen automatisch naar haar benen. Veel allochtone vrouwen willen daar geen last van hebben.'

Vandaar de gedachte deze vrouwen nog maar een beetje meer te gaan pamperen, dan hoeven ze ook niet te leren wennen aan het ontspannen Nederlandse klimaat, waarin wij onze opwinding doorgaans redelijk in bedwang weten te houden als we op de sportschool zijn.

De omgekeerde aanpassing, waar ons soosjalisties-gggristelijke kabinet zich sterk voor maakt, is ook hier weer gelukt. Niet alleen slooft de school zich uit voor de eisen van de gehoofddoekte slavinnen van Allah en hun autochtone zaakwaarnemers, maar ook wordt en passant onze prettige erotische spanning verdacht gemaakt. Mannen die gezellig naar vrouwenbenen kijken? 'Glurende blikken' zul je bedoelen. (En vrouwen die ervan genieten als een man naar hun benen kijkt, zijn sletten, die het verdienen om verkracht te worden door een getergde mocro. Laat dat duidelijk zijn.)

Zo word je islamitisch: je gaat jezelf bekijken door de broeierige ogen van minderheden uit gefrustreerde, onvrije culturen.

zondag 2 september 2007

Bimbo’s en & Boerka’s

Update 4 september: spreekverbod voor deelraadslid Yvette Lont.

AMSTERDAM - De ChristenUnie heeft het Amsterdamse deelraadslid Yvette Lont dringend verzocht zich niet meer uit te laten over homoseksualiteit. Lont zegt zich hierdoor 'belemmerd' te voelen in haar werk als politica en bezint zich op haar positie in de partij.

'We komen op voor het Bijbelse huwelijk en wijzen uitwassen op seksueel gebied af. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat homoseksuele mensen niet worden gediscrimineerd.'

. . . . . . . . . . . . .

door Cornelis van den Berg

Ingezonden brief aan de NPS.

Bimbo's en Boerka’s van 30 augustus was een uitzending met thema's die ons allen aangaan. Ik heb wel een kritische opmerking over uw keus voor mensen die blijkbaar het christelijke en het islamitische volksdeel moesten representeren. Het zich christen noemende deelraadslid (niet gemeenteraadslid, zoals de titel zei), de voormalig heroïnegebruikster en prostituée Yvette Lont uit Amsterdam-Zuidoost, demonstreerde een domheid die in de Bijlmer weliswaar niet ongewoon is, maar in het algemeen gesproken slechts representatief voor een kleine minderheid van de christenen in Nederland (God zij dank!).

Waarom niet een christen uitgenodigd die zich keert tegen de lustvijandigheid van de moslims (en van Antoine Bodar en zijn trawanten: de zwartrokken die wegens het celibaat doorgaans ook lustfrustraten zijn, zelfs als ze het met elkaar doen)? Nu heeft niemand opgemerkt dat God/Allah/mysterie de vrouw bloot geschapen heeft en dat hij het neuken of zo u wilt het copuleren van plezier en lust heeft voorzien om ervoor te zorgen dat de mens zich blijft voortplanten. Hallelujah!

Ook was er niemand die de laat-negentiende-eeuwse angst van Lont en de Tilburgse fundamentalist Suhayb Salam kon weerspreken, dat seksuele vrijheid leidt tot ‘maatschappelijke chaos’. Alle dictaturen hebben altijd de kuisheid gepredikt omdat seksueel geknevelde mensen gemakkelijker onderdrukt kunnen worden. Zelfs is niet er de aandacht op gevestigd dat kuisheid en onderdanigheid tweelingzusters zijn. Graag had ik gehoord dat iemand gezegd had dat het bevorderen van seksuele vrijheid tot de beste bestrijding van dictatuur en de nefaste neigingen van moslims behoort.

Laat de mannelijke moslims zoveel mogelijk meisjes/vrouwen in spannende kleding zien. Laat ze wellustig paraderen bij de moskeeën en de islamscholen en liefst ook langs het partijbureau van de Christen-Unie! Dat tegennatuurlijke naar de grond kijken van mannen als Salam als ze een vrouwspersoon in een opwindend minirokje tegen het lijf dreigen te lopen, houdt dan een keer op.

Als de zich ‘leraar islamologie’ noemende Salam (is deze krom Nederlands pratende ongeletterde wel gediplomeerd?) erop los masturbeert, wat ik vermoed, dan zal hij Allah steeds weer om vergiffenis moeten vragen (de akker voor zijn zaad is de vrouw, zo leert de koran). Hij leeft in twee werelden, met steun van zijn zwarte spook, een autochtone bekeerlinge die ontslagen werd omdat zij collega-docenten niet de hand wilde schudden (wel wil ze een uitkering).

Als zij haar handen niet gebruiken wil om mannenhanden te schudden, dan moet ze deze edele delen verbergen, zoals de rest van haar lichaam, en die niet schaamteloos voor de camera ten toon spreiden. Beseft ze niet dat het spreiden der vingers onmiddellijk het beeld opriep van zich spreidende vrouwenbenen? Het was een provocatie die de bebaarde Salam had moeten voorkomen; de man is immers volgens de koran het hoofd van de vrouw en voor haar verantwoordelijk.

U had toch twee theologen van het verlichte en tolerante type kunnen uitnodigen in plaats van een leuterkous en een dubieuze salafist die met twee tongen spreekt? Ooit bedacht dat weldenkende christenen wel eens hard nodig kunnen zijn om de sharia buiten de deur te houden?

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 7

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 7: De Kantelen – of het Onderscheidingsvermogen

De titel van dit hoofdstuk is klaarblijkelijk afkomstig van de parabel van Jezus over de rijke man en Lazarus, in Lucas 16:19-31, waarin Lazarus naar de hemel gaat, aan de borst van Abraham, terwijl de rijke man naar het dodenrijk ging.

Dan zullen de bewoners van de paradijstuin uitroepen tot de bewoners van het vuur: ‘Wij hebben ondervonden dat het waar is wat onze Heer heeft beloofd. Hebben jullie ook gemerkt dat het waar is wat jullie Heer heeft toegezegd?’

‘Ja’, zullen ze antwoorden, en een heraut onder hen zal aankondigen: ‘Vervloekt zijn de onrechtplegers die Gods weg versperren voor anderen en wilden dat het een kronkelweg was, terwijl zij niet in het hiernamaals geloven.’

Tussen beiden zal er een afscheiding zijn en op de kantelen zullen mannen staan die iedereen aan zijn uiterlijk herkennen. (…)

De vervloekten zullen de gezegenden toeroepen: ‘Geef ons wat water, of iets van dat wat God aan jullie gegeven heeft.’
(soera 7:44-51)

Terwijl Jezus de parabel gebruikte om de afwijzing van de Messias door de wereld te voorspellen, probeert de koran hier te voorzien in de geschiedenis van Gods profeten en de gevolgen als men hen geen achting schenkt. De lijst profeten in de koran omvat Adam, Noach, Hud (Arabisch), Lot, Jethro, Moses en uiteraard Mohammed zelf. Van deze lijst kan alleen Moses als een echte profeet worden beschouwd. Joods-christelijke theologen hebben de profeten onderverdeeld in belangrijke profeten – Jesajas, Jeremia en Ezekiel – en de minder belangrijke: Hosea, Joel, Amos, Obadia, Jonas, Mica, Nahum, Habakuk, Zefania, Haggai, Zajaria en Malachi. Geen van hen wordt hier genoemd.

Een ander probleem met deze soera is dat zelfs al vallen sommige bijbelse namen in de tekst, er vrijwel niets wordt gezegd over hun profetische boodschap. Ongeveer 70 van de 260 verzen gaan over Moses, maar de gehele bespreking van de Tien Geboden is als volgt:

[De Heer] antwoordde: ‘Moses, ik heb jou uitverkoren uit de hele mensheid om Mijn Zendingsboodschap en Mijn Geboden bekend te maken. Houd daarom vast wat ik je gegeven heb en wees dankbaar.’

Wij hebben voor hem op de tafelen alle soorten voorschriften gegraveerd en instructies over allerlei zaken. En We zeiden tegen hem: ‘Bestudeer deze vastberaden en voeg je bij je volk om hen te bevelen het mooiste ervan te behouden.’
(soera 7:144-145)

En dat is alles. Niet alleen worden de Tien Geboden niet genoemd (zie Deuteronomium 5:7-21), de meeste worden ook nog eens verworpen of verdraaid in de koran.

 • Er is geen rustdag (sabbath) in de islam, alleen de vrijdaggebeden, en dan kunnen moslims meteen terug, ‘op zoek naar Gods buit’. (soera 62:9)

 • Moord is alleen fout als het slachtoffer een moslim is (soera 4:92) of als er niet voor een ‘rechtvaardige zaak’ wordt gedood. (soera 6:151)

 • Stelen in de vorm van roof- of oorlogsbuit werd specifiek voor moslims goedgekeurd door Allah. (soera 48:20 en Boechari deel 1, nummer 429)

 • Mohammed begeerde zeker andermans vrouw, hij trouwde zelfs met Zainab, de echtgenote van zijn geadopteerde zoon. (soera 33:57-38 en Al-Tabari, deel III, bladzij 4)

 • Liegen is toegestaan als het de islam vooruitbrengt, bijvoorbeeld takiyyah. (soera 5:89, 16:106 en Ishaq, bladzij 367)

 • Overspel mag als het slachtoffer een slaaf is of krijgsgevangene (soera 4:24, 32:1, 70:22 en Ishaq, bladzij 517)


In plaats van de Tien Geboden aan te bieden, introduceert de koran vervolgens Mohammed als de man die de wetten voor de mensheid zal verzorgen:

[Allah zei] ‘Met mijn bestraffing tref ik wie Ik wil en Mijn barmhartigheid omvat alles. Ik zal het noteren voor hen die (…) de gezant, de Ongeletterde Profeet volgen, die zij in de Torah en de Bijbel beschreven zullen zien. Hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke.’ (soera &;156-157)

Centraal in de islam staat dat de geboden en de daden van Mohammed een voorbeeld zijn voor alle menselijk gedrag, gecodificeerd in de sharia. Een beknopte Engelse vertaling is The Reliance of the Traveler door Ahmad ibn Naqib al-Misri († 1368) en vertaald door Nu Ha Mim Keller in 1991. In dit boek van 1200 bladzijden staat heel duidelijk:

De basispremisse van deze stroming [Ashari] is dat wat goed is aan de daden van moreel verantwoordelijke mensen is dat wat de Wetgever (Allah of zijn gezant) goed heeft genoemd door het toe te staan of te vragen het te doen. En slecht is wat de Wetgever aldus heeft bepaald door te gebieden het niet te doen. Goed is niet wat de rede of het geweten goed noemt, noch is slecht wat de rede slecht noemt. De maatstaf van goed en kwaad is volgens deze school de Heilig Wet. (paragraaf a.1.4)

Sommige lezers vragen zich misschien af waarom ik niet inga op het deel van de koran (soera 25:68-71) waarin enkele geboden wel worden genoemd: roep geen andere godheid aan behalve Allah, gij zult niet doden, geen overspel plegen of valse getuigenissen spreken. Deze soera is geschreven toen Mohammed nog aan het prediken was in Mekka. Vele vroege verzen uit deze soera zijn ‘geabrogeerd’ (herroepen) en worden tegengesproken door de latere, Medinaanse verzen.
De logica eist dat als eerder uitspraken in strijd zijn met latere, de laatste het meest geldig zijn. Soera 2:106, over abrogatie, is eerder in deze serie behandeld. Bedenk hierbij dat soeranummering in de koran geen enkele relatie heeft tot de periode waarin ze werden ‘geopenbaard’. De koran is niet chronologisch.

Andere problemen met dit hoofdstuk:

 • Toen verklaarde de Heer dat Hij tot de Dag des Oordeels anderen zou gebruiken om de Joden te straffen. (soera 7:167)

 • De herhaling in allerlei verzen overal in de koran valt op. Vergelijk 7:85 en 7:91 met 11:83 en 29:35. Als de koran in de hemel op een kleitablet is geschreven door een Alwetende God, dan zou hij zeker de overbodige passages hebben geschrapt.


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier en hier.

zaterdag 1 september 2007

De omverwerping van het onderwijs, les 3

Alain Caruba

De Nederlandse overheid heeft het onderwijs om zeep geholpen. Ook in de VS worden kinderen dommer – en volgzamer – gemaakt. Lees en huiver van herkenning.

Het zal u verbazen (alles aan het Amerikaanse onderwijssysteem verbaast u), maar in 1970 erkende het Congres dat de federale regering geacht wordt beperkt macht uit te oefenen over het onderwijs. Een geamendeerde wet bevatte een specifiek ‘Verbod op federale controle op het onderwijs’.

'Het is de federale regering verboden sturing, toezicht of controle’ uit te oefenen op het leerplan, onderwijsprogramma, bestuur of personeel van welke onderwijsinstelling, school of onderwijssysteem dan ook, of op de keuze van bibliotheekbronnen, lesboeken of andere gedrukte of uitgegeven lesmaterialen door een onderwijssysteem of schoolsysteem.’

Maar de maas in de wet die werd gebruikt voor de omverwerping van ons onderwijssysteem was de federale subsidiëring van ‘onderzoek’ en ‘ontwikkeling’.

In de loop van de jaren ’80 gingen scholen over op ‘resultaatgericht onderwijs’, lees: gedragsveranderingsprogramma’s. Het doel hiervan is studenten te modelleren tot kleine burgers van een eenheidswereldregering waar ze slechts economische atomen zijn, geen individuen of mensen die teveel nadenken over individuele vrijheid.

Individuele vrijheid was de motor achter de Amerikaanse Revolutie en de filosofische basis voor elk woord in de Grondwet van de VS. Een of twee generaties Amerikanen die systematisch zijn beroofd van enige kennis hierover zijn nu rijp voor een autoritaire overname.

De geestelijke vader van deze beweging is de invloedrijke onderwijspsycholoog professor Benjamin Bloom met zijn boek All Our Children Learning. Het kwam in 1980 uit en is de bijbel van de outcome-based education. Bloom: ‘Het doel van onderwijs en de school is de gedachten, gevoelens en gedragingen van leerlingen te veranderen.’

Het doel is dus niet leerlingen voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen in lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en de bètavakken. Want aldus voorbereid op het leven zullen ze waarschijnlijk vragen stellen bij de pogingen om het land zijn soevereiniteit af te nemen ten faveure van een wereldregering onder leiding van de Verenigde Naties.

Maar het wordt nog erger. In een rapport over ‘de effectieve school’ schreef Thomas Kelly: ‘De hersenen moeten niet worden gebruikt voor opslag, maar voor reproduceren.’ In deze onderwijsvisie bereid je leerlingen voor op een toets met landelijk bepaalde normen over wat ze dienen te weten. De student hoeft alleen maar stukjes es informatie te reproduceren. Dit kun je het beste vergelijken met een gekooide rat die leert via welk gangetje hij bij de kaas kan komen.

Hiermee hebben we een vereenvoudigde verklaring voor het feit dat kinderen van tegenwoordig het moeilijk vinden op lange termijn een hoeveelheid nuttige informatie te onthouden, zoals de tafels van vermenigvuldiging of alle presidenten van de VS, de vijftig staten van de Union, wanneer de Amerikaanse Burgeroorlog was, waar India ligt op de kaart, de namen van de oceanen, enzovoorts.

Het spijt me dit te moeten zeggen, maar de hele beweging om ons onderwijs omver te gooien was op zijn sterkst in de jaren ’80 – onder het toeziend oog van Reagan. De hardvochtige waarheid is dat het noch een Democratisch noch een Republikeins project was. Het ging door ongeacht wie in de regering zat of het Congres beheerste. Het gebeurde omdat er maar weinig politici waren die aandacht schonken aan wat er werkelijk aan de hand was op het departement van onderwijs.

In haar boek The Deliberate Dumbing Down of America schrijft Charlotte Thompson Iserbyt: ‘Het systeem keerde zich af van ‘academische inhoud en werd gebaseerd op het tonen van selectieve vaardigheden, nodig om de route van school naar werk te kunnen verwezenlijken.’ Weg van de inhoud, op naar het kunnen oplepelen van een rijtje antwoorden tijdens een toets.
Scholen werden onder leiding van het ministerie van onderwijs, met financiering van grote fondsen en inbreng van topmensen uit het bedrijfsleven, zodanig omgevormd dat ze werknemers konden voortbrengen.

Welnu, wat is daar zo slecht aan? We hebben werknemers nodig. Echter, de wal keert het schip. Aan wie je het ook vraagt die verantwoordelijk is voor bedrijfsleiding, van een plaatselijke bakkerij tot een grote onderneming, ze zullen allemaal zeggen dat goed personeel vinden hen kopzorgen geeft. Dat wil zeggen, mensen vinden met een minimaal onderwijsniveau die een baan met enige bekwaamheid kunnen uitvoeren. Dat komt door het nieuwe onderwijssysteem dat ons land is aangepraat.
Pak hun zakjapanner af en de nieuwe generatie werknemers kan niet meer optellen en aftrekken. Zet de spellingscontrole uit en ze zijn hulpeloos. Dit zijn basisvaardigheden die Amerikanen vroeger onder de knie kregen in kleine klaslokaaltjes met een houtkachel. Maar kinderen van vroeger konden, anders dan afgestudeerden van nu, wel alle presidenten van de VS opnoemen.

In de jaren ’80 tastte het ministerie van onderwijs volgens Iserbyt daadwerkelijk het wezen van de scholen aan, van ‘lesgeven’ – de traditionele, behoudende rol – tot ‘scholing van arbeidspotentieel’ – en dat was progressief. Het is ironisch dat Ronald Reagan in zijn campagne de slogan had dat hij het departement van onderwijs wilde afschaffen. Hij heeft het niet gedaan.

Wat er wel gebeurde, is dat de macht over de scholen en hun leerplannen omhoog steeg op de besluitvormingsladder, weg van plaatselijke schoolbesturen en zelfs regionale ambtelijke diensten. Bestuurders en leraren vonden dit prachtig omdat ze zo geen last meer hadden van ‘bemoeizuchtige’ leden van de ouderraad of het bestuur die uit de omgeving kwamen en daar hun verantwoordelijkheid namen.

Het instrument om dit voor elkaar te krijgen, was een ‘leerdoelenverzameling’, in 1980-’81 voltooid door het departement van onderwijs: ‘De verzameling bestaat uit veertien delen met 15.000 leerdoelen over elk vak dat op openbare scholen wordt onderwezen.’
Weet u nog dat verbod uit 1970 over federale overheidsbemoeienis met lesgeven? Niemand wist het meer in 1980.

In 1980 werden er 70.000 exemplaren van verspreid in de 16.000 schooldistricten. Vandaar dat alle staten nu dezelfde leerdoelen hanteren. Met opmerkelijk succes werd resultaatgericht onderwijs de manier waarop Amerikanen moesten worden getraind om dezelfde dingen te geloven, dezelfde waarden te hebben en de waarden die ze thuis meekregen te negeren.

Dit is van belang omdat waarden overdragen altijd de taak van de ouders was. Sommige ouders zijn katholiek, anderen protestant. Sommigen zijn joods of moslim. Sommige ouders zijn liberaal of progressief, anderen conservatief. Hun waarden doen er niet langer toe. Daarom is het dagelijks gebed afgeschaft op Amerikaanse scholen. Daarom begint de dag vaak niet meer met een saluut aan de vlag of het opzeggen van de eed van trouw. Het grootste deel van de dag gaat op aan oefenen voor de toetsen waarvan de normen door Washington DC zijn bepaald, niet door de ouders, het schoolbestuur of wie u ook maar kent!

Hoe kon het zo ver komen? Omdat volgens een rapport uit 1981 van het Bureau voor Onderwijsresearch en Verbetering ‘rijksbudgetten voor ongeveer 10 procent worden besteed aan de kosten van het onderwijs. Het rijksaandeel in onderwijsonderzoek en gerelateerde activiteiten bedraagt echter 90 procent van de totale investering.’

Zoals Iserbyt noteert in haar boek: ‘Ongeveer alles dat op Amerikaanse openbare scholen gebeurt, met uitzondering van salarissen, schoolgebouwen, bussen en de aanschaf van inventaris en materialen, wordt hetzij direct, hetzij indirect gefinancierd door het ministerie van onderwijs – en wel als research!’

Niet verbazingwekkend presenteerde president Bush sr in 1989 het beleidsprogramma ‘America 2000’ (nu bekend als ‘Leerdoelen 2000’) aan de landelijke gouverneursbijeenkomst. Hiermee werd het gedragsveranderingsprogramma concreet ingezet.

In datzelfde jaar werd het ‘Elementaire Raamwerk voor Mondiale Educatie’ aangekondigd, afkomstig van de organisatie voor Onderwijstoezicht en Leerplanontwikkeling. Haar doel was mensen te vormen ‘die de planeet aarde als hun thuis beschouwen, burgers zijn van een multiculturele, democratische maatschappij in een wereld die steeds meer onderling verbonden is en die leren, zorgen, nadenken, keuzes maken en handelen om het leven op deze planeet te vieren en de mondiale uitdagingen aan te gaan waarvoor de mensheid zich gesteld ziet.’

NEE! We hebben het over AMERIKAANSE kinderen die naar scholen gaan in de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. We sturen onze kinderen niet naar school om wereldburgers te worden, hen te laten programmeren met transnationale uitdagingen, zoals het milieu redden of de rekening betalen om ontwikkelingslanden te helpen. Maar dat is precies wat de Verenigde Naties en de wereldwijde samenzwering van cultureel marxisten willen.

Toch gebeurt dit allemaal OP DIT MOMENT op onze scholen. Daarom is het voorstel van president George W. Bush om 5 miljard extra in scholen te pompen om kinderen te leren lezen – wat scholen toch al zouden moeten doen! – een voortzetting van dezelfde slechte ideeën waar presidenten sinds Eisenhower een stempel op hebben gezet. Om ze daarna te vergeten.

De eerste twee delen van deze serie staan hier en hier.

Vooruitgang: weekend op vrijdag en zaterdag

Eindelijk zijn ze verstandig geworden in Koeweit (met dank aan Memri voor dit bericht): in het vervolg valt het weekeinde daar op vrijdag en zaterdag - en niet meer op donderdag (!) en vrijdag zoals voorheen. Uiteraard om economische redenen. Koeweitse secretaresses die voor hun baas afspraken moesten maken met westerse zakenmensen werden stapelgek van die rare werkweek en klaagden steen en been.
In Saoedi-Arabië wordt de modernere weekindeling tegengehouden door de Sjoera-raad, de direct van Allah afgeleide wetgevende macht.

De nieuwe wet kwam niet zonder slag of stoot door het Koeweitse parlement. De voorstanders vonden dat de burgers meer aansluiting moesten kunnen krijgen met de rest van de wereld. De hoogste sjiïtische geestelijke zei eenvoudig: 'Alle dagen van de week behoren Allah toe.' Vrijdag en zaterdag: een mooi compromis (en veel westerlingen gaan op vrijdagmiddag toch al naar hun tweede huis, dus je mist slechts één ochtend).

Tegenstemmende parlementariërs stelden, onderbouwd door de hadith, dat het moslims verboden is 'joden en christenen te imiteren'. Vooral de vrije zaterdag ligt gevoelig, immers de rust- en godsdienstdag voor joden. En staan de moslims niet 'veel dichter bij Moses'? Welnu, dan hebben ze ook de plicht 'te verschillen van de joden in hun vrije dagen en andere zaken.'

Enkele geestelijken noemen de modernisering 'een catastrofe' omdat ze niet waren geraadpleegd. Waar moet het heen met Koeweit? In een symposium getiteld De joodse sabbath zeiden de geestelijken dat dit 'een terugval' was, 'want de joden zijn begonnen hun traditie en geloof op te leggen aan de moslims.'
En heeft de Profeet (Vrede zij met Hem) niet verordonneerd dat men de gelovigen niet tot het gebed mag oproepen door op een hoorn te blazen, zoals de joden? Moslims moeten dat mondeling doen, heel anders dus.

'De moslimnatie vervreemdt van haar religie en verzwakt, terwijl de joden de wereld regeren en hun systeem opleggen aan zwakke staten, in het bijzonder de islamitische staten.' Dixit imam Al-Misbah - en moslims met klachten dat ik Koeweit zwak noem of belachelijk maak, moeten bij hem zijn.

Een columnist van dagblad Al Watan laakte de 'liberale' agenda achter de weekendwet. De voorstanders willen Koeweit verwestersen: 'Ze zijn er al in geslaagd de Koeweitse vrouw het parlement in te dwingen.'

En Allah heeft nog zo gezegd, zichzelf weer eens citerend: 'Zal ik jullie meedelen wie het zwaarst gestraft worden door Allah? Zij die de toorn van Allah en zijn wraak hebben opgewekt, degenen die zullen veranderen in apen en zwijnen, die het kwaad aanbidden.' (koran, 5:60)
De joden, wie anders.

Zelfs een fatwa van de Permanente Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek en Wettige Opvattingen in Saoedi-Arabië mocht niet baten, het weekeinde begint in Koeweit voortaan op vrijdag.

De Koeweitse minister van olie, Ali Ahmad al-Baghli, veegde in de krant Al-Qabas de vloer aan met de 'bespottelijke, gedateerde' tegenwerpingen: 'Jullie kunnen praten zo veel als je wilt, maar wij gaan gewoon door met joden en christenen te imiteren, we eten hun voedsel en dragen de kleren die zij voor ons hebben gemaakt en doen ons voordeel met electriciteit en andere technologie die zij - en niet islamgeleerden uit de achtste eeuw - hebben uitgevonden. We rijden in auto's en vliegen in plaats van ons te paard of op een kameel te verplaatsen. Zo hebben we duizenden uitvindingen en gewoonten overgenomen, producten van joods en christelijk vernuft. Joden en christenen zijn onze broeders en we schamen ons er niet voor en zijn ook niet bang met hen samen te leven in de brede menselijke atmosfeer.'

De minister is het levende bewijs dat niet de islam, maar alleen het kapitalisme tot vrede leidt.

woensdag 29 augustus 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 6

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 6: Vee

De koran begon met een hoofdstuk dat De Koe heet, en vijf hoofdstukken later krijgen we het vee. Deze soera is geschreven aan het einde van Mohammeds betrekkelijk improductieve, dertien jaar durende zendingsperiode in Mekka, waar hij slechts 150 bekeerlingen wist te verzamelen. Mohammed valt hierin de Arabische veelgodendienaars aan, die bepaalde dieren, zoals vee, associeerden met hun goden. Deze oude Arabische kwestie is voor christenen en andere moderne lezers minder troebel dan andere soera’s.

Toch zijn er ook met het zesde koranhoofdstuk een paar problemen:

 • God schiep de mens uit klei (soera 6:2)

 • Joodse voedseltaboes (zoals varkensvlees) waren een straf voor hun wandaden (soera 6:146)

 • Gij zult niet doden – behalve voor een rechtvaardige zaak. (soera 6:151)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier en hier.

maandag 27 augustus 2007

Een beetje corrupt is in de Bijlmer niet erg

Update 31 augustus: op de PvdA-site stond een bericht dat alweer is verwijderd (sic). Voorzitter Ruud Koole heeft maandag op radio 1 gezegd dat de drie PvdA-deelraadsleden in Amsterdam-Zuidoost die zijn geschorst wegens belangenverstrengeling van hem hun werk weer mogen hervatten.

- - - - - - - - - -

Update 31 augustus: Binnenlands Bestuur van deze week over de 'openlijke ruzie' tussen de Amsterdamse Rekenkamer en bureau Bing.
‘Bing is op de stoel van de politiek [lees: de PvdA] gaan zitten’, zegt Rekenkamerdirecteur Eiff.
En de jij-bak van Bing-directeur Kolthoff: de Rekenkamer maakte ‘elementaire fouten’ in haar eerdere onderzoek naar belangenverstrengeling in Amsterdam-Zuidoost.

- - - - - - - - - -

Update 29 augustus: de Volkskrant citeert PvdA-fractievoorzitter Lourens Burgers: ‘Voor de politiek was het erg dat het beeld is ontstaan dat politici graaiers zijn. Het zijn allebei goede rapporten, maar BING heeft meer doorgevraagd. Dat geeft meer nuance.’
Lees: Bing heeft nieuwe verklaringen van de geschorste deelraadsleden opgenomen en hun gedrag vergoeilijkt. Rekenkamervoorzitter Eiff noemt het dan ook terecht een 'politiek rapport'.

Elsevier besteedt er ook aandacht aan. Hier zegt Burgers dat de Rekenkamer 'had moeten doorvragen'. Je moet maar durven om de beroepsrekenaars een onvoldoende te geven.

- - - - - - - - - - - -

De drie wegens belangenverstrengeling en zelfverrijking uit de deelraad Zuidoost gezette PvdA-politici zijn vrijgepleit door Bureau Integriteit (BING) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Ach, ze hadden misschien niet moeten meestemmen over de subsidie aan hun eigen etnische welzijnsclubjes, maar zelfverrijking kun je het toch echt niet noemen als het maar om een paar duizend euri gaat.
Dank je wel, PvdA, voor het betalen van deze 'contra-expertise' tegen het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer, dat een klein deel van de subsidiebeerput onder de loep nam.

Want hoe gaat dat in de in de bananenrepubliek aldaar, waar de PvdA de absolute meerderheid heeft in de deelraad en ook de baas is in de top van de ambtenarij, het openbaar onderwijs, het welzijn en het (sociale) wonen? Een voorbeeld uit het Rekenkamerrapport: een instelling (de stichting Verzeker je Toekomst, van de PvdA-afdelingsvoorzitter Niek Bolte) dreigde geen subsidie meer te krijgen wegens geen accountantsverklaring: De commissie Bezwaarschriften komt tot het
advies de subsidie alsnog vast te stellen, omdat de instelling niet kan worden gevraagd gegevens te verstrekken, die zij zelf niet heeft.


Volmaakt absurdistisch, net als de subsidie van 80.000 per jaar die het Surinaamse hosselcafé de Bolletrie krijgt. Het stadsdeel betaalt hun huur (de prijzen van drankjes zijn commercieel en er wordt ook entree geheven), maar doet dat rechtstreeks aan de exploitant van het voor de zwarte onderklasse bestemde, en uiteraard ook weer geheel gesubsidieerde CEC-gebouw (Cultureel Educatief Centrum), waar onder meer ook het volstrekt nuttoze Vrouwen Empowerment Centrum (ruim 2 ton per jaar voor Surinaams hoofddoekjes vouwen op weg naar de arbeidsmarkt) en Faya Lobi (1 ton per jaar voor gesubsidieerd rondhangen door Surinaamse mannen) zijn gevestigd.

De Rekenkamer stelde naar aanleiding van de Bolletrie inlevend vast: 'Hierdoor ontstaat voor de gesubsidieerde instelling een zeer gecompliceerde situatie, waarbij ze een subsidie niet ontvangen, maar zich daar wel over moeten verantwoorden.'

De geschorste en nu volgens Bing gerehabiliteerde Egbert Doest ging, zo meldde de Rekenkamer, in de fout omdat hij tegen een motie stemde om de subsidie voor de stichting Bolletrie te staken, een organisatie waarvoor hij als administrateur werkzaam was.
Geschorst deelraadslid no. 2 André Bhola diende in 2004 een motie in voor extra geld voor de gemeenschappelijke ruimte van een woongroep waarvan hij zelf deel uitmaakte.
En de derde geschorste politicus, Mala Eckhardt-Angna, volgde gratis een cursus waarvoor zij als raadslid een subsidie mogelijk had gemaakt.

In Het Parool zegt Rekenkamerdirecteur Victor Eiff: 'De onderzoekers komen in grote lijnen tot dezelfde conclusies als wij, maar vinden het allemaal minder erg. Als verzachtende omstandigheden worden argumenten aangevoerd die twijfelachtig zijn, zoals de geringe omvang van het persoonlijk voordeel of het feit dat anderen ervan op de hoogte waren.'

Eiff vindt het merkwaardig dat het verweer van de betrokken deelraadsleden in de contra-expertise in sommige gevallen haaks staat op de reactie die de Rekenkamer van hen kreeg.

Hoe nu verder? Volgens Het Parool wil de PvdA in Zuidoost dat het landelijk bestuur een commissie instelt die moet besluiten wat er verder met de raadsleden moet gebeuren.

Rekenkamerrapport, rapport van gemeentelijk Bureau Integriteit, contra-expertise van Bing: en nu wéér een commissie. En als die er niet uitkomt?

Ik heb er een hard hoofd in. Bureau Integriteit legde al verzachtende, multiculturele normen aan (conclusie: het 'risicoprofiel' van Zuidoost wijkt niet af van wat elders in Nederland gebruikelijk is en verder is het juist goed voor de maatschappelijke inbedding dat allochtoonse deelraadsleden ook actief zijn in gesubsidieerde welzijnsclubs). De PvdA is in de grote steden sterk afhankelijk van allochtoonse stemmen voor het voortzetten van haar machtsbasis.

Overal is wat, en Syp Wynia van Elsevier merkte op 4 juli al op dat autochtone politici belangenverstrengeling iets slimmer toedekken. Maar het blijft bizar dat PvdA-fractievoorzitter Lourens Burgers op de roerige deelraadsavond in Zuidoost waar de drie sjoemelaars werden geschorst (nadat PvdA-'wethouder' Harry Verzijl voor iedereen zichtbaar het mafiagebaar maakte met de vinger langs de keel, toen coalitiepartner VVD het niet pikte dat alle sjoemelaars mochten blijven zitten) het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer in twijfel trok.

Dat rapport was 'niet wetenschappelijk', aldus Burgers, die in het dagelijks leven zelf als onderzoeker bij de VNG werkt, en via zijn chef dus dichtbij dat bureau Bing zit. Want er was geen dubbelblinde onderzoeksopzet en dus moest het onderzoek herhaald worden om te kijken of het wel deugde.
Menig financieel specialist op de publieke tribune trok verbaasd zijn wenkbrauwen op: was narekenen, toetsen of men zich wel aan de subsidieverordening hield en nagaan of de ambtenaren wel voldoende controleerden nu opeens hetzelfde als fundamenteel onderzoek naar stamcellen?

Zo slaagde Burgers in zijn opzetje om die contra-expertise erdoor te krijgen. En in een deelraad waar de PvdA tweederde meerderheid heeft, coalitiepartner VVD een schoothondje is en de oppositie wegens voorspelbare getalsverhoudingen nog geen komma veranderd krijgt, kan de kwestie nog lang doorsudderen. Zeker nu Ruud Koole plaats moet maken voor een nieuwe voorzitter.

vrijdag 24 augustus 2007

Baarsjes mag je niet discrimineren

Update 27 augustus:
NRC Handelsblad veegt extreem-rechtse sites en 'anti-islamsites' op één hoop.

- - - - - - - - - - - -

Toppunt van integratie: het Meldpunt Moslim Discriminatie in Amsterdam heet vanaf 1 oktober Meldpunt Discriminatie De Baarsjes en is er voor iedereen.

De Telegraaf schreef vandaag dat de deelgemeente De Baarsjes twee jaar geleden bij de oprichting 'in overleg met twee moskeëen' (de Aya Sofia, of de Westermoskee zoals sommige mensen zeggen, en de Ghousia Mashid) voor de huidige naam koos. Die naam moest het klachtenloket ‘zo laagdrempelig mogelijk maken voor moslims’. Zij zouden anders – bij de gewone antidiscriminatiebureaus? – mogelijk niet over hun negatieve ervaringen willen vertellen, was de achterliggende pampergedachte. Vooral traditionele, oudere moslims hadden volgens de deelgemeente behoefte aan deze Apartheid ‘omdat de emoties soms hoog oplopen’.

'Het Meldpunt was toen ook al voor iedereen toegankelijk, maar richtte zich primair op moslims. De naam dekte de lading nooit echt goed’, aldus het stadsdeel nu. Sinds de oprichting van het meldpunt in oktober 2005 kreeg het stadsdeel er geregeld vragen over van inwoners en lokale politici.

Elsevier schreef op 6 oktober 2005: Wie verantwoordelijk is voor de financiering van het meldpunt is niet duidelijk.
Het meldpunt kreeg wel wat subsidie. Motief: als de moslims een eigen klaagmuur hebben, zullen ze niet zo snel radicaliseren. Vreemd, want hoeveel van die oudere gastarbeiders staan in de kaartenbak van de Aivd? Niet één, durf ik te wedden.

De afgelopen twee jaar kreeg het meldpunt 67 klachten binnen. Van de meldingen kwam volgens De Telegraaf bijna de helft van moslims die ‘gediscrimineerd werden vanwege hun religie’ (eh… zich gediscrimineerd vóélden?), ruim de helft ging over iets anders. Daarentegen stelt deelgemeente De Baarsjes dat 81 procent van die 67 meldingen ging over discriminatie wegens ‘geloof of afkomst’.

Net als op de verrekijk en in de subsidiewereld is ook op het antidiscriminatiefront een oorlog om aandacht aan de gang. Eind 2004 richtte de AEL een eigen moslimdiscriminatiemeldpunt op omdat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) ‘stelselmatig klachten van moslims expliciet negeert’.

Dit bleek te betekenen: het MDI bemoeit zich ook met antisemitisme gepleegd door moslims. En dat kan natuurlijk niet, want joden zijn volgens Allah apen en zwijnen en Allah weet alles het beste. Dus mag je niet van discriminatie spreken als een moslim een jood uitscheldt of bedreigt. (Terzijde: de opgepakte moslimjongere die Ehsan Jami voor ‘kankerjood’ uitschold en hem een trap verkocht, is alweer op vrije voeten.)

Behalve dat ding in De Baarsjes bestaat ook het Meldpunt Discriminatie Amsterdam nog. Dit meldpunt is samen met het COC én de stichting Islam & Burgerschap een campagne begonnen tegen homodiscriminatie.

‘Het is voor het eerst dat voormannen van een islamitische en een homo-organisatie samen ten strijde trekken tegen discriminatie’, juicht het COC op zijn website. En ja hoor, daar komt de politiek-correcte aap uit de mouw: ‘In een samenleving waar homo’s worden gepest [sic]’, zegt COC-voorzitter Frank van Dalen, ‘komen ook allochtonen in de verdrukking.’

Tuurlijk, het is allemaal de schuld van de blanke heteroseksuele kostwinner.

Dit jaar ontving genoemd meldpunt al 60 klachten over homodiscriminatie. Bij de meeste waren ‘allochtonen’ betrokken (lees: Marokkanen en Surinaamse negers). Maar die 60 zijn het topje van de ijsberg omdat veel homo’s uit angst voor wraak geen aangifte te doen.
Van de klachten die in 2005 in behandeling werden genomen, ging een kwart over discriminatie wegens ras, afkomst (hier liften de Marokkaanse moslims graag op mee) en huidskleur. Bijna het dubbele aantal ging over leeftijdsdiscriminatie (daar lees je zelden iets over!). Slechts 7 procent had te maken met discriminatie wegens godsdienst of levensovertuiging (ik vermoed hier een flink dark number van uitgetreden moslims die bang zijn om zich te melden). En 6 procent betrof homodiscriminatie.

Mohamed Sini van Islam & Burgerschap zei op het openingsfeestje voor de campagne: ‘Gelet op het karakter van de klachten is het belangrijk dat homo’s en moslims de handen ineenslaan. Ik hoop dat deze gelegenheid wordt gebruikt om elkaars ogen te openen, elkaars handen te pakken, zodat we in harmonie kunnen samenleven.’

Briljant idee, dat brede navolging verdient. Laat kinderen ook samen optrekken met pedofielen, avondwinkeliers met berovers en moordenaars enzovoorts. Kansen te over voor een harmonieuze samenleving.

Vrijheid en de droom van wereldvrede

door Paardestaart

‘Iemands vrijheid houdt op waar die van anderen begint.’
Is dat een goeie, spaarzame definitie?
Want dan zijn we in onze democratie dat sober ideaal al ruim voorbij, lijkt me. We hebben onze vrijheid ingewisseld voor het soort gezapigheid dat je in je handen gestopt krijgt als surrogaat: het democratisch gekozen alternatief. Meestal een compromis van alternatieven waar je sowieso niet om gevraagd had; het resultaat van een partijtje handjeklap tussen bovenbazen.

Is dat echt onvermijdelijk, en inherent aan democratie?
Of lijkt dat maar zo omdat de staat een veel te groot deel van ons leven is gaan bepalen?
Stel dat je niet meer zou leven als kind of minvermogende, maar als een vrij en volwassen individu, dat zijn leven en dood maximaal bepaalt – zouden we dan over minder of juist meer vrijheid beschikken?

Zijn de grenzen die soevereine mensen vrijwillig in acht moeten nemen omdat ze de vrijheid van anderen respecteren, op straffe van het verlies van hun eigen bewegingsruimte, niet logischer, minder arbitrair en beter te verdragen?
Ze vergen wel een veel beschaafder soort mens, lijkt me – niet het soort dat door middel van verkeerd begrepen assertiviteit het recht van de sterkste uitoefent, omdat niet zijn begrip en zijn zelfdiscipline grenzen stellen aan zijn gedrag, maar vooral de weerbaarheid van beminden en buren.

De betutteling die wij ons laten welgevallen in ruil voor 'zekerheid' en flierefluiterij doet onvermijdelijk afbreuk aan het sociaal contract, en verleidt de 'boven-ons-gestelden' tot alsmaar meer bedilzucht en machtswil.

Het is geen toeval dat het establishment het volk, maar ook zichzelf in slaap heeft gesust, en getuige het gedrang aan onze nationale en onze persoonlijke grenzen is dat de Tokkies dezer wereld niet ontgaan.

Dit is natúúrlijk in het hele Westen zo. Het verschijnsel is veel groter dan ons land, want het berust op een alom aangehangen maar twijfelachtige premisse: de schijnbaar redelijke formulering van een droom van orde en vrede – in een schots en scheve wereld nota bene – waarop niettemin het hele politieke denken in het Westen is gebaseerd.

Ons weldoorvoede wereldkwartjepartje beraadt zich in alle ernst over dierenrechten, het homohuwelijk, wereldvrede en het basisloon, terwijl de andere driekwart de messen slijpt en likkebaardend probeert onze lipbewegingen te ontcijferen om te besluiten of de tijd al rijp is voor de kill.

Volgens onder meer David Yerushalmi van Sane (Society of Americans for National Existence) is ons denken over vrijheid en zelfbeschikkingsrecht een logische voortzetting van een ideaal dat veel ouder is dan liberalisme of conservatisme: de ‘wereldstaat’ - van allemaal één zijn, met één regering en zo, en dan dus zomaar vanzelf vrede voor altijd. Volgens Sane is dat een verkeerd uitgangspunt.
Men pleit daar heel astrant voor de herwaardering van de nationale staat omdat een nauwkeurige definiëring van 'je naaste' volgens Sane voorlopig een veel reëler uitgangspunt biedt dan vage dromen over de leeuw naast het lam, en de broederschap van álle mensen.

De politieke vertaling van de droom van het vredig samengaan van volken en staten dateert uit de veelgeroemde en onbetwiste Verlichting die – volgens Yerushalmi ten onrechte – veronderstelt dat de ‘wereldstaat', de ontmanteling van onze essentiële verschillen, waaronder bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat, en de slechting van grenzen, het panacee voor alles is.

Hij wijst daarbij op de instelling van internationale instanties en de verdere trend naar federalisering zoals die onder meer dreigt te resulteren in de superstaat EU. Met als gevolg dat dat de nationale staat, volgens hem de neerslag van een organisch gegroeide verwantschap van mensen die uiterlijk, innerlijk en cultureel sterk op elkaar lijken, het onderspit dreigt te delven, hetgeen niet in meer vrede zal resulteren, maar juist in meer onenigheid.

De opgelegde statelijke eenheid is niet meer dan dat: opgelegd, en hij wijst op de Sowjet-Unie die prat ging op 'de sowjetmens' terwijl er op de ineengestorte ruïnes naderhand gewoon Russen, Oekraïnen, Azeri, Oezbeken en Tsjetjenen bleken te wonen, die driftig doorgingen waar ze een eeuw geleden gebleven waren.

Om het ideaal van 'de wereldstaat' verwezenlijken, gaan wij roekeloos voorbij aan taaie menselijke trekjes, en nemen een levensgevaarlijk voorschot op het koninkrijk g*ds.

donderdag 23 augustus 2007

Geen hoofddoek? Dan geen kerstboom

Moslims in de Belgische vakbond: heel goed, participeren moet!

De drogreden van de jij-bak is immens populair onder moslims. Bij gebrek aan echte inhoud nemen ze elke keer weer hun toevlucht tot het 'wat je zegt dan ben je zellef' van het schoolplein. De Antwerpse loketambtenares Badia Miri, tevens islamitisch vakbondsvertegenwoordigster, is boos vanwege de nieuwe kleedvoorschriften van het stadsbestuur. Ze mag geen hoofddoek meer dragen op het werk omdat 'de neutraliteit' van de publieke dienstverlening dan in het gedrang komt.

Kruisjes mogen ook niet meer, maar als een jengelend kind nam Miri daar geen genoegen mee. 'Alleen tegen moslims wordt opgetreden', mekkerde het beroepsslachtoffer. Drie mohammedaanse collega's laten nu vrijwillig de islamitische schaamlap thuis, vier anderen kregen een andere functie aangeboden, maar verzetten zich nog steeds tegen de dress code. En dus bedacht Miri: 'Als het stadsbestuur echt neutraal is, dan mogen er ook geen kerstbomen of paaseieren meer komen.'

Miri slaat islamitisch groen uit van nijd omdat de openbare cultuur in België christelijke (heidense!) trekjes heeft en zich toch neutraal durft te noemen. Dat kan echt niet! Commentaar van Geert Wilders: 'Het zijn zeker vriendinnen van minister Vogelaar?' De minister noemde vorige week een hoofddoekverbod op scholen 'overbodig'.

Wat me op het interview met de autochtone schooldirecteur van basisschool As Siddieq brengt. Vorige week, toen de scholen weer begonnen, had de lokale Amsterdamse omroep AT5 een item over deze school, die voor de juffen hoofddoeken verplicht stelt (de autochtone directeur: 'Dat zullen we ook handhaven.'). Doordat een slechte islamitische school dicht moest, kreeg de As Siddieq-school opeens dubbel zoveel nieuwe leerlingen als anders.
Directeur Chris van der Neut, op de vraag of de school dat wel aan kon: 'Alles is in orde, we hebben een handelingsplan en een zorgplan.'
Nederlands onderwijs anno 2007: het gaat niet meer om leren lezen, schrijven en rekenen, maar om verplichte hoofddoeken, groepsbegeleiding en hulpverlening.

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 5

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 5: De Tafel

Nóg een hoofdstuk met duidelijke toespelingen op de bijbel. De tafel verwijst naar het joodse paasfeest of het laatste avondmaal van de christenen, maar het verhaal in de koran is verstoken van zowel zijn joodse als christelijke betekenis.

’Jezus, zoon van Maria’, zeiden de discipelen, ‘kan jullie Heer vanuit de hemel een tafel naar ons neerzenden bedekt met voedsel?’

Hij antwoordde: ‘Vrees God, als jullie ware gelovigen zijn.’

‘We willen ervan eten’, zeiden ze, ‘zodat we onze harten kunnen geruststellen en weten dat het waar is wat u tegen ons hebt gezegd, en dat we ervan kunnen getuigen.’

‘O Heer’, zei Jezus, de zoon van Maria, ‘zend ons een tafel neer uit de hemel bedekt met voedsel, en dat diet een feest voor ons moge markeren en voor hen die na ons komen, een teken van U. Geef ons ons levensonderhoud; U bent de beste verzorger.’

God antwoordde: ‘Ik zend er een aan jullie. Maar wie van jullie daarna niet gelooft, zal gestraft worden als geen enkel mens ooit zal worden gestraft.’

Dan zal God zeggen: ‘Jezus, zoon van Maria, heb je ooit tegen de mensheid gezegd: “Vereer mij en mijn moeder als goden naast God”?’

“Glorie aan U”, zal hij antwoorden, “hoe had ik ooit iets kunnen zeggen waar ik geen recht op heb?” Als ik dat had gedaan, dan had U het zeker geweten. U weet wat er in mij omgaat, maar ik weet niet wat er in U omgaat. U alleen weet wat verboden is. Ik heb hen alleen verteld wat U me hebt aangeboden. Ik zei: ‘Dien God, mijn Heer en jullie Heer.’ Ik waakte over hen terwijl ik in hun midden leefde, en sinds U me tot U hebt genomen, heeft U over hen gewaakt.’
(soera 5:112-117)

In deze fictieve vertelling heeft de koran de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Alles wat hier staat, is weerzinwekkend voor de inwoners van het christendom: alsof het joodse paasfeest over eten ging en niet over redding, alsof Maria deel uitmaakt van de Drieëenheid, Jezus niet voor God kon spreken en God Jezus voor zichzelf terugnam. (Eén koranversie zegt: ‘Door U ben ik gestorven.’)
Wie wil weten wat de christenen echt geloven, kan terecht bij de bron uit de eerste hand over de ‘tafel’, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22. Nadere toelichting is te vinden in Romeinen 3:21-31 en Hebreëen 10.

Overige problemen met de vijfde soera:

 • Voor wat betreft de man of vrouw die schuldig is aan diefstal, hak hun handen af en straf hen voor hun misdaden. Dat is de straf die God beveelt. (soera 5:38)

 • Gelovigen, neemt noch joden noch christenen tot uw vrienden. (soera 5:51)

 • God ver vloekte de joden en veranderde hen in ‘apen en zwijnen’. (soera 5:60)

 • God gelastte de apostelen van Christus om in Hem en Zijn Gezant (Mohammed) te geloven, en zei: ‘Wij geloven. Getuig dat wij ons [aan God] hebben overgegeven’ (de islam volgen). (soera 5:111)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier en hier.