zaterdag 29 september 2007

De omverwerping van het onderwijs, les 4

Alain Caruba

De Nederlandse overheid heeft het onderwijs om zeep geholpen. Ook in de VS worden kinderen dommer – en volgzamer – gemaakt op school. Slot van een serie uit 2000 die nog steeds schokkend actueel is.

Mijn hele leven heb ik in een welvarende buitenwijkgemeenschap gewoond, in noord-New Jersey. In de jaren ’40 en ’50, toen ik daar op school zat, ging het overgrote deel van de middelbare scholieren naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs. Hun ouders waren tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog uit Newark naar het noorden van de staat vertrokken omdat de scholen hier een uitstekende naam hadden. Vandaag de dag zijn ze niet veel beter dan de achterstandsscholen in de stad.

In een plaatselijke huis-aan-huis-krant stond laatst deze ingezonden brief: ‘Ik krijg de indruk dat de overheid en de schooldirecties nog steeds niet precies aan het publiek hebben kunnen uitleggen welke maatregelen ze in gedachten hebben om te zorgen dat er eersteklas onderwijs komt voor onze studerende kinderen .’ Dit soort klachten over onderwijsbureaucraten nemen hand over hand toe, overal in het land. Deze vader denkt nog dat hij antwoord zal krijgen. Dat zal niet gebeuren.

‘Ik was geschokt’, vervolgt de briefschrijver, ‘toen ik las dat 34 procent van de leerlingen van de hoogste klas van onze middelbare school in 2000 een onvoldoende haalden voor wiskunde. Wij staan in deze ergste categorie op de 97ste plaats in de lijst van 97 scholen. Bovendien is dat al enkele jaren zo.’

‘Als huisbezitter en belastingbetaler wil ik weten hoe het kan dat het onderwijsbudget van ons districtsbestuur binnen vijf jaar van 51 miljoen dollar omhoog is gegaan naar 70 miljoen: een stijging van 37 procent in een periode dat die bedroevende testscores niet meetbaar zijn verbeterd en we nog steeds op de laatste plaats staan.’

Meer geld in scholen stoppen, is niet de oplossing. Het systeem bevat een ernstige weeffout omdat het niet levert wat zou moeten: basiskennis in de vakken lezen, schrijven en rekenen. President Bush wil een nationale onderwijsnorm invoeren en de examens daarop afstemmen, maar wij weten al dat Amerikaanse leerlingen onvoldoende weten en kunnen in alle basisvakken die de school zou moeten onderwijzen. De toetsen die de kinderen tegenwoordig maken, gaan meer over hun opvattingen en waarden dan over kennis die ze hebben vergaard. Scholen hebben niets meer met onderwijs te maken, ze houden zich bezig met houding en waarden.

Als u mijn serie commentaren hebt gevolgd, weet u dat dit systeem opzettelijk is ontworpen om leerlingen dom te maken. De ontwerpers ervan zitten in het departement van onderwijs in Washington. Ze gebruiken psychologische conditioneringsmethoden en hebben het overdragen van kennis en vaardigheden overboord gegooid. Dit wordt ‘resultaatgestuurd onderwijs’ genoemd [noot 1]

Tegenwoordig worden studenten systematisch geprogrammeerd om in ‘mondiale’ termen te denken over de mensheid, landen, bevolkingsgroepen, godsdiensten en natuurlijk het milieu. Dit was nog niet overal zo in de tijd van hun grootouders of soms zelfs ouders. Ze worden geconditioneerd tot wereldburgers in plaats van burgers van de Verenigde Staten. Zulke mensen heb je nodig als je en socialistische wereldregering in het leven wil roepen. En dat is exact waar de Verenigde Naties mee bezig is.

Leerlingen wordt nu geleerd geen waardeoordelen te vellen over andere landen, zelfs niet als dat autoritaire dictaturen zijn. Waar Brazilië ligt, kunnen ze op de kaart niet aanwijzen, maar ze ‘weten’ wel dat de regenwouden aan het verdwijnen zijn. Ze weten niet wanneer de Amerikaanse Burgeroorlog plaatshad of waarom, maar ze ‘weten’ wel dat alle Founding Fathers slavendrijvers waren. Zo ‘weten’ ze ook dat de Amerikaanse geschiedenis er een is van het vernietigen van de Indianenbeschavingen, dat hun land werd afgepakt en dat ze werden uitgebuit door landbouw, mijnbouw en door platgebrande wouden. Ze kunnen je niet vertellen wat de Bill of Rights is (de eerste tien amendementen van de Amerikaanse Grondwet), maar ze weten wel dat de VS de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde is door hun enorme uitstoot van ‘broeikasgassen’ in de atmosfeer.

Kortom, ze krijgen een complete cursus leugens.
En ze hebben geen enkel benul van het individualisme, de opofferingen, moed en vernieuwing die dit land groot hebben gemaakt, noch van zijn politieke systeem, en vooral niet zijn geschiedenis.


Rond 1990 was de decennialange poging om het oude onderwijssysteem– met zijn nadruk op rekenen, spelling, geschiedenis, natuurwetenschap en staatsinrichting – omver te werpen daadwerkelijk gelukt. En nu zitten we met een systeem waarin het fijn is om jezelf te zijn en waarin jouw gevoel het hoogste is. Eigenwaarde is belangrijker dan iets weten, anders dan wat ze in de toetsen moeten invullen. En dus geven docenten les in de juiste toetsantwoorden (hun salaris hangt ervan af) in plaats van leerlingen een bredere algemene ontwikkeling mee te geven.
Ons onderwijs is nu een plaats waar ambitie en wedijver wordt ontmoedigd, omdat dat oneerlijk zou zijn tegenover de kinderen die om wat voor reden ook minder goed presteren. Socialistische waarden zijn nu prioriteit nummer één en niet kennis.

Gegeven het enthousiasme van George W. Bush voor onderwijs dat ‘zijn verantwoordelijkheid neemt’ en ‘geen kind achterop’ laat komen, verbaast het dan nog dat het plan-‘Amerika 2000’, geschreven in 1991, aan het volk werd gepresenteerd door Lamar Alexander, de staatssecretaris van onderwijs in de regering van zijn vader, George Herbert Walker Bush?

Dit plan stelde voor de Amerikaanse maatschappij drastisch om te vormen, te beginnen bij de scholen. Het was bedoeld voor honderdduizend openbare en privé-scholen. Als je nadenkt over hoe je goeie socialistjes kunt kweken, kun je geen mensen gebruiken die onafhankelijk nadenken of die zich morele en ethische waarden eigen maken.

Het ‘voucher’-programma [noot 2] bestaat om de federale regering controle op particuliere scholen te verschaffen. Want wie de muzikant betaalt, bepaalt het deuntje. Scholen die voucherleerlingen toelaten, komen al gauw in de situatie dat ze de overheidsregulering op de koop toe moeten nemen.
Aanvullende beleidsprogramma’s, zoals ‘Van-school-naar-werk’, werden geïntroduceerd om voor elkaar te krijgen wat Charlotte Iserbyt ‘de internationalisering van het onderwijs’ noemt, ‘met uitwisseling van gegevensbestanden, curricula, methoden enzovoorts, alle essentieel voor het invoeren van het internationale socialistische bestuur en controlesysteem dat nu zijn beslag krijgt.’

Alles, met inbegrip van het SAT toelatingsexamen voor universiteiten, is naar beneden gehaald om te maskeren dat de studenten dommer worden gemaakt. Studenten mogen nu al een rekenmachine gebruiken, er worden minder algemene vragen gesteld en er zijn zelfs minder meerkeuzevragen voor wiskunde. Begrijpend-lezentoetsen vragen nu om definities die je gemakkelijk uit de context kunt halen en het moeilijke antoniemen-onderdeel (een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis, zoals dik versus dun), waarin taalkundige en intellectuele spitsvondigheid werd getoetst, is helemaal komen te vervallen.

De vader uit mijn geboortestadje, die geen antwoord kreeg van het regionale schoolbestuur, kon niet weten dat dit in alle Amerikaanse scholen speelt. Er wordt structureel tegen ouders gelogen. Erger nog, ouders moeten hun kind vaak aan de Ritalin brengen om ze koest te krijgen in de klas. We hebben nu al 7 miljoen van regeringswege goedgekeurde medicijnverslaafden in onze ‘drugsvrije’ scholen!

Voor individuele ouders lijkt er geen ontsnapping mogelijk uit die moloch die routineus duizenden ‘opgeleide’ zwakzinnigen uitbraakt. Sommigen gaan hun kinderen thuis lesgeven. Anderen, met meer geld, sturen hun kinderen naar een particuliere school. Weer anderen laten zich omkopen door het bijlessensysteem op school, zonder dat het helpt. Waarom? Omdat de scholen zijn ‘hervormd’.

President Bush heeft géén oplossing. Hij is deel van het probleem. Zijn vader was deel van het probleem. Sinds Eisenhower zijn alle presidenten onderdeel van het probleem geweest, omdat ze niet inzagen dat de introductie van Sowjetmethoden in het Amerikaanse onderwijs – gedragsverandering om goeie socialistjes te kweken – ons heeft gebracht waar we nu zijn.

Onderwijs gaat niet over landelijke standaarden en landelijke examens. Het gaat over individuele scholen die open staan voor de ouders die hun kinderen aan hen toevertrouwen. Het zou niet moeten gaan over hoe het kind zich voelt, maar over hoe goed het leert. Leren maakt je trots, maar als er geen waardevolle diploma’s meer zijn, hoe weet een kind, ouder of leraar dan of er überhaupt iets is geleerd?

Het Congres zal waarschijnlijk ook dit keer weer bereid zijn om de president de gevraagde miljarden te geven, om weg te gooien in de mer à boire van mislukte leesprogramma’s en naar beneden bijgestelde landelijke examens. Voorgaande Congressen hebben dat altijd gedaan; ze wilden of konden niet zien hoe gecorrumpeerd het onderwijssysteem is. Het Republikeinse ‘Contract met Amerika’ en de campagnebelofte van Ronald Reagan, het ontmantelen van het departement van onderwijs, hadden het bij het rechte eind. Maar het is niet gebeurd, terwijl dit de enige hoop is op herstel van de schade en teruggeven van de controle op scholen aan de mensen zelf.

Kijk eens samen met je kind naar een goede tv-quiz. Als noch jij noch je kind de antwoorden weet op vragen anders dan over sport, popmuziek of Bekende Televisiepersoonlijkheden, dan zit je in de puree. Vermenigvuldig jullie tweeën nu tot je bijna de hele Amerikaanse bevolking krijgt, allemaal mensen die het ook niet weten.


Noot 1: wat in de VS ‘Outcome-Based Education’ wordt genoemd, lijkt op wat in Nederland Het Nieuwe Leren heet, of soortgelijke termen. Zie hierover de literatuurlijst op de website van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland. Het is een opvolger van de progressive-educationbeweging die al eind 19de eeuw begon. Zie behalve het boek van Iserbyt ook The Leipzig Connection, door Paolo Lionni en Lance Klass, Heron Books, 1980).

Noot 2: Het Nederlandse systeem, waarin de overheid bijzondere (meestal religieuze) scholen subsidieert op voorwaarde dat ze grotendeels dezelfde regels volgen als de openbare scholen, is een vorm van ‘voucher’-onderwijs.

9 opmerkingen:

Unknown zei

Goed artikel. Nooit geweten dat het in Amerika zo erg was. Wat een rampzalig en waardeloos vooruitzicht.

Achteraf logisch dat je er hier nooit over hoort of leest. De Nederlandse links-Marxistische media kijken wel uit om erover te berichten.
Amerika afbranden is dan wel hun favoriete hobby, communistische infiltraties aanvallen is het laatste wat ze doen. Ze raken direct hun zwaar gesubsidieerde baantjes kwijt.

Ga a.u.b door met het ontmaskeren van de nieuwe socialistische-Marxistische wereldheerschappij geïnspireed door Plato, liefhebber van de totale onderdrukking van de wereldbevolking.
Deze vieze beweging, achter de schermen gesteund door de vrijmetselarij (zie bijlage), moet openlijk aan de schandpaal.

Hoe meer van deze blogs hoe beter!

Jos Parbleu

(Openhartige Vrijmetselaar vertelt over de Vrijmetselarij)

Beste lezer,
Ik ben een vrijmetselaar (maçon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. (….) Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige maçonnieke netwerk.

Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling; zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De maçonnieke wereld is alleen geïnteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijk hoge positie lid zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.

Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van justitie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang. Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaren zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.

Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts onze instrumenten zijn, die onze doelen dienen. Ook in Nederland heeft de maçonnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk: Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem(/situatie) gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. De media en/of de “onafhankelijke” organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het “grote” probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hadden, ook officieel door die “onafhankelijke” instanties genomen.

De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. (….) Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn.

Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden, zoals de heer B******* die voor zijn diensten door ons met deze functie beloond is, heel goed naar ons luisteren.

Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders. Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie.

Zo kan de vrijmetselarij, achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn hebben we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.

De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil zal er ook niks veranderen.

Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij ook in deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld is en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt.
Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili, Pinochet gebruikt. (……).

Een grote hindernis is voor ons het Internet. Door de opkomst van Internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht. (….) Internet ondersteunt democratie terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben. (…..) Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat Internet onveilig en gevaarlijk is, en dat Internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om controle op en over Internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van Internetters beperkte.

Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers hebben wij de mensen van de bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben is het individualisme een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.

U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen om u heen beter zal kunnen doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte.

Het woord “wij” en “ons” heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben maçon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel. Voor een mooiere wereld.

(was niet ondertekend)
===============================

Van: www.sp.nl dd. 11-feb-2006

Mores-mores zei

@Jos: HP/De Tijd heeft vorig jaar twee artikelen geplaatst over de linkse/milieu/politiek-correcte indoctrinatie in middelbare-schoolboeken. Daarna begon de VVD met een meldpunt voor ouders, maar daar hoor je niks meer over.

De vereniging Beter Onderwijs Nederland van filosoof Ad Verbrugge e.a. keert zich tegen de funeste onderwijsvernieuwingen en wil de leraar het vak teruggeven en de school teruggeven aan de ouders. Een goed streven, als wordt het helaas vooral organisatorisch en beleidsmatig uitgewerkt en niet zozeer activistisch, wat wel zou moeten.

De interessantste pagina op hun website vind ik de literatuurtips:

http://www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/687

Helaas zijn ze er nog niet in geslaagd in begrijpelijk Nederlands een stuk te maken waarin de historische ontwikkelingen en de belangen en de krachten worden samengevat die tot deze noodlottige situatie hebben geleid. Want dat zou een goede basis zijn voor het bewist maken van het grote publiek. En daarna zou dat in actie kunnen komen tegen de heersende elite die onze scholen hebben verpest.

Helaas is hun website, die ook is bedoeld voor ouders (zo is er ook een forum voor leraren en ouders), geschreven in ondoorgrondelijk vakjargon en deze is ook qua navigatie zeer gebruiksonvriendelijk.

Dit staat hun streven in de weg!
Zo worden de meeste leraren en de gewone mensen met schoolgaande kinderen (en de belastingbetalende opa's/oma's en kinderlozen) onvoldoende bereikt.
En dus zal er ook nooit een massaal protest komen op deze manier... Heel jammer.

AJ zei

Wat ik niet begrijp uit het artikel is dat de VS blijkbaar op het gebied van onderwijs goede vriendjes is met de VN. Op andere terreinen word de VN als irrelevant afgeschilderd. Tenzij dit een onderdeel van het 'wereldcomplot' is? Ik denk niet in complotten vanaf een enkel hoog niveau. Dat is verleden tijd. Massacommunicatie en massatransport zijn een doorn in het oog van overheden. Top-down benaderingen zijn passé, bottom-up, zoals voor 1900 is terug. Vaste landgrenzen met bijbehorende centralistische overheden zijn een rimpeling in de evolutie en geschiedenis van de mensheid. De bewustwording hiervan voltrekt zich op persoonlijk niveau eeen in eigen tempo.

Mores-mores zei

@Arjen Kraak: goed punt. De VS wil inderdaad liever geen contributie betalen aan de VN en veel Amerikanen moeten vanuit hun eigenzinnige traditie niets hebben van deze internationale elite.
Toch bestaat die internationale elite wel en dat is geen samenzwering. Het gaat om een conglomeraat van multinationals, regeringen en transnationale clubs die de natie als volk met een territorium, een taal en een geschiedenis als achterhaald beschouwd. Ze willen het liefst de nationale parlementen passeren en zaken doen met clubs waar gewone burgers geen invloed op hebben.
Het merkwaardige is dat deze elite gebruik maakt van cultureel marxistische tactieken, al moeten ze niets hebben van het economisch marxisme. Maar dit soort kapitalisme heeft niets te maken met een echt vrije markt, ze streven naar een hegemonie, het opleggen van hun ideologie en hun macht. De transnationale elite bedient zich vooral van twee ideologieen om de burgers koest te houden: het multiculturalisme, ofwel massa-immigratie uit de 3de wereld en de global warming.
Beide werken in op het schuldgevoel en werken een 'weg met ons, wij zijn fout'-gevoel in de hand.

Inderdaad is internet momenteel zowat de enige tegenkracht tegen deze hegemonie van het cultureel marxisme.

AJ zei

Dat streven naar de genoemde hegemonie onderschrijf ik. Volgens mij raken ze langzamerhand de regie kwijt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Shell die geen poot aan de grond krijgt in Kazakhstan. Kazakhstan pleegt contractbreuk en komt ermee weg. Nu ook met de financiële crisis die haar hoogtepunt nog moet bereiken. Dit heeft te maken met het inruilen van de goud-standaard in de dollar-standaard. Als ik nu naar Europa kijk zie ik twee dezelfde bewegingen waarop verschillend gereageerd wordt. Enerzijds accepteert men geen onafhankelijk Vlaanderen terwijl een onafhankelijk Kosovo wordt gepropageerd. Mocht Vlaanderen zich afsplitsen volgen er meer. De Basken hebben toch een soort van autonomie. Als je als culturele en taalkundige unie een vuist maakt heb je al snel autonomie of zelfs onafhankelijkheid te pakken. Met een beetje landbouw, industrie, handel en nijverheid kun je een aardig bestaan opbouwen. Het begrip staat met overheid bestaat nog niet zo gek lang, althans met vaste grenzen. Tot een een paar eeuwen geleden was landjepik de normaalste zaak. Erven, kopen, verkopen of innemen (koop zonder betalen) bepaalde de grenzen. Door het massatransport en de massacommunicatie zie je de staatkundige grenzen vervagen en het culturele erfgoed en eigen taal versterken. Bij een economische crisis is het afgelopen met de kunstmatige staten. Dit zal wel niet zonder slag of stoot gaan, veel mensen krijgen dan een nutteloos bestaan en willen dit voorkomen. Ik vergat Irak nog te noemen als land dat lang kunstmatig heeft bestaan. Eigenlijk is de hele wereld één grote 'balkan'. Dit doet allemaal niet af aan het feit dat het onderwijs inderdaad een 'Brave New World' achtige toestand is. Met de bedoeling de rest van de maatschappij ook zo te vormen. Ik denk niet dat Nietzsche dit heeft bedoeld met zijn gedachte over Übermenschen en Overtolligen. Dit liet hij aan de evolutie zelf over en dit zie ik nu met onder andere de komst van het internet ontstaan. Op school leer je vaardigheden en kennis kun je zelf bemachtigen. Dit ligt helemaal aan jezelf in welke mate en in welk tempo je dit bemachtigt.

Unknown zei

Ben je gestopt met je weblog? ik kijk iedere dag even, maar dit was het laatste artikel...... Jammer!

Anoniem zei

Vrijmetselarij: en daarom moest Fortuyn dood en Herben zijn opvolger worden om de Lijst Pim
Fortuyn op te blazen!

Anoniem zei

Ja, heel jammer dat je gestopt bent met je blog.

Anoniem zei

Hoi Bernadette,

voor Dagblad van het Noorden ben ik bezig met een profiel over Jacques Wallage. Ik spreek met vriend en vijand. Zou je mij daar over willen mailen? bram.hulzebos@dvhn.nl

Groeten,

Bram Hulzebos